+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Duitse toezichthouder is begonnen met controle op naleving Europese privacywet DSGVO

Duitse toezichthouder is begonnen met controle op naleving Europese privacywet DSGVO

De Autoriteit Gegevensbescherming van de Duitse deelstaat Nedersaksen is begonnen met de eerste controle op naleving van de nieuwe Europese privacywet.

Nedersaksen is een van de 16 deelstaten (Bundesländer) van Duitsland. Iedere deelstaat heeft een eigen toezichthouder gegevensbescherming.

50 bedrijven in Nedersaksen (waaronder 20 grote en 30 middelgrote ondernemingen), met hoofdzetel in Nedersaksen, moeten duidelijk maken wat zij hebben gedaan om te voldoen aan de DSGVO.

DSGVO is de Duitse afkorting voor Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Het is dezelfde Europese privacywet die in Nederland bekend staat als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De 50 bedrijven die nu worden gecontroleerd moeten een vragenlijst met 10 vragen invullen.

De eerste controle van de toezichthouder in Nedersaksen heeft voor bedrijven die nog niets hebben gedaan aan privacybeleid in hun organisatie grote gevolgen. Het is voor met name middelgrote en grote bedrijven onmogelijk om in korte tijd alsnog aan de wet te voldoen. Een excuus is er niet. Alle bedrijven hebben twee jaar de tijd gehad om te voldoen aan de DSGVO.

De toezichthouder in Nedersaksen zegt dat het niet de bedoeling is om meteen boetes op te leggen, maar “dat er uiteraard nog een procedure kan worden ingeleid indien tijdens het onderzoek inbreuken op het DSGVO worden vastgesteld.”

De autoriteit gegevensbescherming stelt de volgende 10 vragen:

1. Hoe hebt u zich als bedrijf voorbereid op de DSGVO?

Beschrijf (beknopt) de procedure, de betrokken gebieden en de genomen maatregelen. Indien nog niet alle maatregelen volledig ten uitvoer zijn gelegd, gelieve dan ook de stand van zaken met betrekking tot de tenuitvoerlegging toe te lichten.

2. Lijst van verwerkingen

Hoe zorgde u ervoor dat al uw bedrijfsprocessen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens werden opgenomen in een lijst van verwerkingsactiviteiten? Hoe zorgt u ervoor dat het up-to-date is? Voeg een overzicht van uw gedocumenteerde procedures en een voorbeeldprocedure als voorbeeld bij.

3. Toelaatbaarheid van de verwerking

Op welke rechtsgrondslag verwerkt u persoonsgegevens? Indien u ook persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemmingen, gelieve dan de door u gebruikte methode om toestemming te vragen bij te voegen.

4. Desbetreffende rechten

Hoe waarborgt u de naleving van de rechten van de betrokkenen (informatie, openbaarmaking, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens)? Schets uw processen in dit verband en beschrijf in het bijzonder in detail hoe u uw informatieverplichtingen nakomt. Voeg a.u.b. bestaande voorbeeldinformatie bij.

5. Technische gegevensbeveiliging

a. Hoe zorgt u ervoor dat uw technische en organisatorische maatregelen of die van uw dienstverleners een beschermingsniveau garanderen dat in verhouding staat tot het verwerkingsrisico?

b. Hoe zorgt u ervoor dat uw technische en organisatorische maatregelen worden aangepast aan de huidige stand van de techniek?

c. Hoe verzekert u zich ervan dat u voor uw huidige of toekomstige IT-toepassingen over een gedocumenteerde rol en autorisatieconcept beschikt die in overeenstemming is met gegevensbescherming?

d. Hoe zorgt u ervoor dat bij het wijzigen of ontwikkelen van nieuwe producten of diensten van meet af aan rekening wordt gehouden met de vereisten inzake gegevensbescherming (ingebouwde privacy en standaardgegevens)?

6. Effectbeoordeling op het gebied van gegevensbescherming

a. Hoe zorgt u ervoor dat verwerkingen die waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen inhouden, worden geïdentificeerd en dat voor deze verwerkingen een effectbeoordeling op het gebied van gegevensbescherming wordt uitgevoerd?

b. Hebt u binnen uw bedrijf processen geïdentificeerd die waarschijnlijk een hoog risico vormen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen? Welke?

Voeg de relevante documentatie bij de effectbeoordeling voor gegevensbescherming.

7. Opdrachtverwerking

Heeft u uw bestaande contracten met contractverwerkers aangepast aan de nieuwe regels van de DSGVO? Indien u gebruik maakt van voorbeeldcontracten, gelieve deze dan bij te voegen; voeg daarnaast een lopend voorbeeldcontract bij met één van uw contractverwerkers.

8. Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Hoe is uw functionaris voor gegevensbescherming geïntegreerd in uw organisatie? Welke kwalificaties heeft hij?

9. Meldingsplichten

Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf schendingen van gegevensbescherming tijdig meldt aan de toezichthoudende autoriteit? Schets uw relevante processen.

10. Documentatie

Hoe kunt u aantonen dat u aan alle in de punten 2 tot en met 9 genoemde verplichtingen hebt voldaan?

Downloaden vragenlijst

Hier kunt u de Duitstalige vragenlijst van de Autoriteit Gegevensbescherming inzien.

Controle antwoorden

De autoriteit geeft aan dat de antwoorden van de bedrijven voor november 2018 worden geëvalueerd en er vervolgens met een selectie van de bedrijven afspraken worden gemaakt voor controle door de autoriteit in het bedrijf zelf. Het eindverslag van deze audit zal in mei 2019 beschikbaar zijn.

De toezichthouder in Nedersaksen hoopt dat deze grootste audit sinds de oprichting van de toezichthoudende autoriteit ook aanwijzingen zal geven voor haar toekomstige werk. In bepaalde sectoren zouden bijvoorbeeld gerichte controles kunnen volgen.

Daarnaast verwacht de overheid aanwijzingen over waar nog een bijzondere behoefte aan advies en informatie bestaat. Als gevolg hiervan zouden bijvoorbeeld nieuwe oriëntatiehulpmiddelen kunnen worden ontwikkeld.

Door de gedetailleerde informatie die nu nodig is, zullen waarschijnlijk tal van betrokken bedrijven onder enorme druk komen te staan om in actie te komen. Want voor de gedetailleerde verwerking en notering is knowhow op het gebied van gegevensbescherming vereist en kost het ook tijd en mankracht.

Het zal met name moeilijk zijn voor bedrijven die het DSGVO en zijn eisen nog niet ten uitvoer hebben gelegd. Aangezien ook om een procedureoverzicht wordt gevraagd, kan de instantie gemakkelijk bepalen of er op 25 mei of later een implementatie heeft plaatsgevonden die in overeenstemming is met het DSGVO.

De aankondiging van de audit en de bekendmaking van de verwachte auditpunten zullen ertoe bijdragen dat opnieuw de nadruk wordt gelegd op de tenuitvoerlegging van de gegevensbescherming in de onderneming.

Het onderzoek moet volgens Duitse deskundigen serieus worden genomen. Er bestaat geen twijfel dat het gevaar bestaat dat er een eerste boete wordt opgelegd. De betroffen bedrijven hebben maar zeer kort de tijd om de vragen te beantwoorden. Bedrijven die hun privacybeleid niet op orde hebben kunnen zonder deskundige hulp amper nog effectieve verbeteringen doorvoeren.

De actie van de autoriteit in Nedersaksen toont aan hoe belangrijk het voor ondernemers is om hun privacybeleid op orde te hebben. Nederlandse ondernemers die ook in Duitsland actief zijn en denken dat dit voorbeeld aantoont dat ze nog wel even tijd hebben, omdat er immers begonnen wordt met een selecte groep van 50 Duitse bedrijven, wijzen we er met nadruk op dat in Duitsland behalve de autoriteit ook concurrenten en particulieren kostbare Abmahnung procedures kunnen beginnen.

Deskundig advies inwinnen

Laat uw Duitse site doorlichten door AhaErlebizz. Wij kunnen u in samenwerking met PrivacyZone.nl ook helpen uw zowel uw Nederlandse als uw Duitse site privacyproof te maken. Wij werken samen met het Duitse advocatenkantoor Alpmann Fröhlich uit Rheine en het Nederlandse advocatenkantoor Rein uit Assen. Beide advocatenkantoren zijn gespecialiseerd in grensoverschrijdend ondernemen tussen Nederland en Duitsland.

Bel: 0598-468860

Eemshaven presteert vele malen beter dan Noordduitse havens

Het gaat goed met de ontwikkeling van de Eemshaven, vertelde de nieuwe directeur Cas König van Groningen Seaports tijdens een bijeenkomst van de Noord-Groninger ondernemersclub Ventus in Delfzijl. Onlangs was hij op een bijeenkomst met de Duitse haven Emden.

Beide havens presenteerden de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Emden begon. Volkswagen gaat zijn terminal in Emden uitbreiden.

“Dat was het”, aldus König. Hij had vervolgens een waslijst aan ontwikkelingen kunnen opnoemen. “Maar dat heb ik niet gedaan. Ik wilde mijn gastheren in Duitsland niet generen.”

Dat hoeft ook niet. De Noordduitse havens constateren zelf al dat de voorspoedige groei van de Duitse economie niet terug te zien is in de ontwikkeling van de havens.

Maandag 20 november 2017 kwamen in Bremen

havenministers en senatoren uit de deelstaten Nedersaksen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Voorpommeren en Sleeswijk-Holstein bijeen voor overleg met het federale ministerie van Verkeer en het federale ministerie van Economie en Technologie over de actuele ontwikkeling van havens en vervoer.

Martin Günthner, senator van Bremen voor Economische Zaken, Werkgelegenheid en Havens, merkte als gastheer op dat verschillende Duitse havens momenteel niet in dezelfde mate profiteren van de gunstige economische situatie in Duitsland en de EU-landen in het achterland.

Dat is volgens de Bremer senator voornamelijk te wijten aan het feit dat belangrijke infrastructuurprojecten, waarvan sommige al jaren gepland zijn, niet zo veel vooruitgang boeken als nodig en noodzakelijk is in het licht van de economische situatie.

Het zit de Noordduitse havens ook niet mee. Er ist een waslijst met oorzaken voor de stagnerende ontwikkeling.

Jarenlange plannings- en goedkeuringsprocedures, toenemende sluitingen en lastenverminderingen in gebouwen (met name bruggen), weken van saneringswerkzaamheden na stormen met grote verstoringen van het spoorverkeer, gedeeltelijke sluitingen van snelwegen als gevolg van aanlegstekorten en, in sommige gevallen, vertragingen bij de goedkeuring van transporten voor weken zijn slechts enkele van de recentere voorbeelden die de ontwikkeling van Duitse havens belemmeren.

Duitsland wil de belemmeringen van de Noordduitse havens wegnemen. Er is een plan gemaakt om de infrastructurele problemen op te lossen. Als het aan de politici van de Noordduitse deelstaten ligt wordt er zo snel mogelijk met de uitvoering van de plannen begonnen.

De havenministers vrezen dat door bureaucratie de uitvoering van de plannen nog vertraagd kan worden. “We moeten ervoor zorgen dat de verschillende/verschillende planners en projectontwikkelaars van spoor-, water- en wegenbouwprojecten in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan, zodat de maatregelen elkaar niet hinderen. Het is van cruciaal belang dat minstens een efficiënte toegang tot de havens te allen tijde gewaarborgd is tijdens de uitgebreide bouwactiviteiten”, aldus minister Levels van Mecklenburg-Voorpommeren.

De besprekingen spitsten zich ook toe op de effecten van digitalisering op processen en procedures in de haven- en vervoerssector, de bijdrage van havens aan de vermindering van vervuilende emissies en de geplande aanwijzing van de beschermde gebieden Ems, Weser en Elbe estuaria.

Nedersaksen vervangt 14 dieseltreinen door nieuwe waterstoftreinen

De Duitse deelstaat Nedersaksen investeert net als buurprovincie Groningen in waterstoftechnologie.

Nedersaksen gaat als eerste ter wereld dieseltreinen vervangen door waterstoftreinen. Daarmee zijn de Noordduitsers Noord-Nederland voor. Arriva durfde het nog niet aan om te investeren in waterstoftreinen. Het regionale spoorbedrijf besloot vooralsnog te investeren in hybride treinstellen die deels elektrisch en op diesel rijden.

Het Hoogezandse bedrijf Holthausen Clean Energie voert al een paar jaar een lobby bij de regionale overheid om bestaande dieseltreinen om te bouwen zodat ze op waterstof kunnen rijden.

Nedersaksen heeft 14 nieuwe waterstoftreinen van het type Coradia iLin gekocht van de Franse producent Alstom.

De nieuwe treinen worden vanaf december 2021 ingezet. Ze zullen dan reizigers gaan vervoeren tussen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde en Buxtehude.

De waterstoftreinen vervangen de dieseltreinen van de vervoersautoriteit Elbe-Weser-Verkehrsbetriebe (evb).

De treinen kunnen straks waterstof tanken bij een eigen vulstation.

De Coradia iLint waterstoftrein kan met de inhoud van één tank een afstand tot 1000 kilometer afleggen met een topsnelheid van 140 km/u.

Alstom gaat de treinen niet alleen bouwen, maar ook de komende 30 jaar onderhouden.

Alstom presenteerde vorig jaar tijdens Innotrans al de eerste waterstoftrein. Het gaat om een prototype. Dit prototype zal samen met een tweede voertuig bij wijze van pilot in het voorjaar van 2018 in gebruik worden genomen op het evb-spoorwegnet.

De order komt tot stand met subsidie van de Duitse verkeersminister Olaf Lies. Volgens hem is er vanaf nu echt een alternatief beschikbaar voor de dieseltrein.

“Wij subsidiëren innovatieve technologieën en leveren een aanzienlijke bijdrage aan de energierevolutie in de vervoerssector. Het doet mij genoegen dat Alstom de treinen in Nedersaksen gaat produceren en zo de productielocatie in Salzgitter versterkt” aldus de Duitse verkeersminister.

Internationaal rechercheteam Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Nederland groot succes

Een nieuw grensoverschrijdend onderzoeksteam van de politie in Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Nederland blijkt een groot succes. Dankzij de internationale samenwerking is een reeks inbraken in verschillende Duitse deelstaten, België en Nederland opgelost.

Er werden zes mobiele internationale inbraakbendes aangehouden. In totaal 35 verdachten. Daarmee werden ongeveer 120 misdaden met een schadevolume van meer dan 1,1 miljoen euro opgelost.

Het onderzoek heeft onder meer geleid tot de arrestatie van een vooraanstaand lid van een Belgische bende die was gespecialiseerd in diefstal van caravans.

Dit werd maandag door de Duitse politie bekendgemaakt op een persconferentie in Lingen.

De komende maanden willen de 18 Nederlandse, Belgische en Duitse rechercheurs in het internationale team hun samenwerking verder intensiveren.

De politie wil misdaadpatronen uit de grensregio’s nog beter analyseren. Hiervoor gaan rechercheurs via een beveiligde lijn inbraakgegevens van Noord-Münsterland, West-Nedersaksen en het Nederlandse grensgebied uitwisselen.

“Je kunt de gegevens visualiseren, over elkaar heen leggen en zo sneller inzicht krijgen in correlaties”, zegt Marco Ellermann van de politie in Osnabrück. Dit zou het gemakkelijker maken om onderzoeken aan weerszijden van de grens te vergelijken om daders sneller te kunnen opsporen. Tot nu toe konden dergelijke gegevens alleen bij speciale onderzoeken grensoverschrijdend worden uitgewisseld.

E233 van Randstad naar Bremen en Hamburg wordt definitief verdubbeld in Duitsland

De nieuwe SPD-CDU-regering in de deelstaat Nedersaksen zet versterkt in op de verdubbeling van de E233. Dit is de kortste route van de Randstad naar Bremen en Hamburg. De weg moet in Nedersaksen nog worden verdubbeld.

‘Dat de E233 als een belangrijke route is opgenomen in het regeerakkoord, is een geweldige opsteker in deze laatste fase van de planvorming’, zegt regiomanager Gerhard Roelfes van de Stedenkring Zwolle-Emsland.

Naar verwachting kan over twee a drie jaar met de bouw van het 83 kilometer lange traject tussen Meppen en Cloppenburg worden begonnen.

De Stedenkring lobbyt al vanaf 1993 voor de verdubbeling van de E233.

Sinds bijna tien jaar werkt de Stedenkring samen met de Landkreisen Emsland en Cloppenburg aan de planvorming. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de deelstaat Nedersaksen.

De vorige regering van SPD en Groenen was verdeeld over dit onderwerp.

Door de verdubbeling zal de reistijd in de spits voor vrachtwagens en personenauto’s met bijna driekwartier afnemen.

Het aandeel vrachtverkeer is nu al met percentages van gedeeltelijk bijna 45% uitzonderlijk hoog.

Met name de regio langs de A37 van Emmen tot Zwolle verwacht grote voordelen van het oplossen van deze flessenhals. Veel bedrijven vestigen zich juist langs dit traject om straks optimaal te profiteren van deze sterk groeiende Europese verkeersader.

De nieuwe regering in Hannover wil ook de grensoverschrijdende samenwerking versterken en grensbarrières verder slechten.

‘We merken dat bedrijven en werknemers de grens nog steeds als hindernis zien’, zegt Roelfes.

Uit onderzoek van de Atlas van kansen voor Zuidoost-Drenthe en Emsland blijkt dat het aantal beschikbare banen in Zuidoost-Drenthe met 145.000 toeneemt, als de grensbarrières verdwijnen.