+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Merkenrecht Duitsland gewijzigd. Dit zijn de veranderingen

Merkenrecht Duitsland gewijzigd. Dit zijn de veranderingen

Met ingang van 14 januari 2019 is in Duitsland de wet op de modernisering van het merkenrecht in werking getreden. Het Markenrechts-Modernisierungsgesetz (MaMOG).

Een van de belangrijkste innovaties is dat de nieuwe wet de eis dat merken grafisch weer te geven moeten zijn, afschaft.

Het Duitse merkenrecht wordt met de nieuwe wet aangepast aan de EU-richtlijn 2015/2436.

De nieuwe Merkenwet zal echter niet volledig worden herzien met de wijzigingen, maar zal desalniettemin een aantal belangrijke veranderingen met zich meebrengen waar men zich bewust van moet zijn.

Het huidige merkenrecht in de Europese Unie is gebaseerd op het naast elkaar bestaan van nationale merken en vakbondsmerken.

De innovaties zijn bedoeld om de harmonisatie verder te intensiveren en met name om de rechten van merkhouders te versterken.

Op dit punt willen we graag een kort overzicht geven van de belangrijkste veranderingen:

Duitse garantiemerk

Met het garantiemerk wordt een nieuwe merkcategorie geïntroduceerd in het Duitse merkenrecht.

Sinds 1 oktober 2017 is het garantiemerk al beschikbaar als Unions merk.

Met het nieuwe “garantiemerk” is het nu ook in Duitsland mogelijk om merkbescherming van kwaliteitszegels of keurmerken van neutrale certificeringsbedrijven te registreren.

Het belangrijkste kenmerk van het garantiemerk is dat, in tegenstelling tot het individuele merk, de focus niet ligt op de herkomstfunctie, maar op de garantiefunctie. Een certificeringsmerk moet als zodanig worden aangeduid op het moment van indiening van de aanvraag.

Het moet in staat zijn de waren en diensten waarvoor de merkhouder garant staat voor het materiaal, de productiemethode, de kwaliteit, de nauwkeurigheid of andere kenmerken van de waren of diensten te onderscheiden van die waarvoor een dergelijke garantie niet bestaat.

Nieuwe merkvormen

Daarnaast worden de specificaties voor de representatie van merken gewijzigd en aangepast.

Tot nu toe moesten geregistreerde handelsmerken grafisch kunnen worden weergegeven.

In de toekomst zal het voldoende zijn dat de merktekens eenduidig en duidelijk herkenbaar zijn.

Dit betekent dat bijvoorbeeld luidruchtige geluidsmerken, multimediamerken, hologrammen en andere merkvormen nu ook als merk in geschikte elektronische formaten kunnen worden geregistreerd.

Duitse licenties

Zelfs licenties kunnen nu op verzoek en tegen betaling worden ingeschreven in het register. De registratie bevat informatie over de licentiehouder, het type licentie en eventuele beperkingen.

De houder van een exclusieve licentie kan in de toekomst ook zelf een vordering wegens merkinbreuk instellen indien de merkhouder niet binnen een redelijke termijn na een formeel verzoek daartoe zelf een vordering instelt.

Bovendien kunnen merkaanvragers en merkhouders op verzoek kosteloos een niet-bindende verklaring krijgen dat zij bereid zijn hun merk in licentie te geven of te vervreemdend te laten inschrijven in het register. Deze bereidheid kan te allen tijde worden ingetrokken.

Oppositieprocedures

De vorige verwijderingsprocedure wordt hernoemd.

Voor het Duitse Octrooi- en merkenbureau wordt een procedure voor vervallenverklaring en nietigheid ingevoerd, die in de plaats komt van de vorige nietigheidsprocedure.

Het is ook zeer interessant dat in een nietigheidsprocedure naast de eerder mogelijke absolute weigeringsgronden relatieve weigeringsgronden (oudere rechten) kunnen worden aangevoerd – maar dit zal naar verwachting pas op 1 mei 2020 van toepassing zijn. Dit zal bijvoorbeeld ook gelden voor oudere merken.

De aanpassingen zijn meer gevarieerd in tegenspraak met elkaar.

Voorheen kon een oppositie alleen worden ingesteld op basis van een oppositieclaim.

De wijzigingen maken het nu mogelijk om oppositieprocedures samen te voegen. Houders van verschillende oudere rechten kunnen deze nu met één enkele oppositie laten gelden.

Net als voorheen kunnen er echter nog steeds gezamenlijke beslissingen worden genomen over verschillende punten van bezwaar.

Ook de beroepsmogelijkheden zullen worden uitgebreid.

Beschermde geografische aanduidingen en beschermde oorsprongsbenamingen vormen nieuwe, aanvullende gronden voor verzet. Geografische aanduidingen en beschermde geografische oorsprongsbenamingen zoals wijnen, gedistilleerde dranken en levensmiddelen, alsmede beschermde rasbenamingen behoren tot de absolute weigeringsgronden met de inwerkingtreding van de wijzigingen.

Tegelijkertijd zal ook de oppositietaks worden aangepast aan het nieuwe systeem en de gestegen uitgaven.

En op Duits niveau wordt nu een zogenaamde afkoelingsperiode ingevoerd.

Met andere woorden, om de onderhandelingen tussen de partijen te vergemakkelijken, wordt op hun gezamenlijk verzoek een termijn van ten minste twee maanden toegestaan om tot een minnelijke schikking te komen.

Bovendien zal het “prima facie bewijs van gebruik” dat eerder in Duitse oppositieprocedures werd gebruikt, worden vervangen door een “bewijs van gebruik”.

In de toekomst zal de periode van vijf jaar waarvoor het bewijs van het gebruik van het oppositiemerk moet worden geleverd, beginnen vijf jaar vóór de datum van indiening of de voorrangsdatum van het betwiste merk in plaats van vijf jaar vóór de datum van publicatie van de inschrijving van het betwiste merk, zoals voorheen het geval was.

De aan te tonen gebruiksperiode komt dus overeen met de verordening in het merkenrecht van de Unie.

Wijziging beschermingsduur

Ook de berekening van de beschermingstermijn verandert.

Voorzichtigheid is geboden, aangezien de berekening van de beschermingstermijn van tien jaar voor alle nieuw in te schrijven merken verandert.

De beschermingstermijn van merken die vanaf 14 januari 2019 zijn ingeschreven, verstrijkt precies tien jaar na de depotdatum en niet, zoals voorheen, tien jaar na het einde van de maand waarin het merk is gedeponeerd.

Black Friday mag zonder licentie niet gebruikt worden in reclame

Black Friday staat weer voor de deur. Zwarte vrijdag is in de Verenigde Staten de dag na Thanksgiving Day. Dit jaar valt Black Friday op vrijdag 24 november. Denk je erover om in te spelen op deze Amerikaanse traditie? Dat kun je beter niet doen!

Black Friday wordt beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstaankopen. Om de mensen naar de winkels en webshops te trekken, adverteren veel ondernemers met speciale aanbiedingen.

Black Friday wordt inmiddels wereldwijd gekopieerd. Dat kan ondernemers duur te staan komen. Een bedrijf uit Hong Kong heeft de handelsmerkrechten voor de term Black Friday geclaimd.

Wie zonder toestemming van het Chinese bedrijf de term Black Friday in reclame gebruikt, kan dit jaar in Duitsland op een kostbare Abmahnung rekenen.

Officieel mag de term Black Friday in Duitsland alleen worden gebruikt door Black Friday GmbH, de exploitant van de pagina’s blackfridaysale.de.

Black Friday GmbH heeft een contract getekend met Super Union Holdings Ltd. – met statutaire zetel in Hongkong – voor het gebruik en de sublicentieverlening van de naam.

Andere ondernemers mogen de benaming Black Friday alleen in reclame gebruiken als een overeenkomst is gesloten met Black Friday GmbH.

Diverse juristen hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen de toekenning van het handelsmerkrecht van de naam Black Friday aan de firma Super Union Holdings Ltd. Zij claimen dat Black Friday net als Moederdag, Vaderdag en Valentijnsdag een algemene dag is waar geen merkbescherming voor zou mogen worden toegekend.

Voor er uitspraak is gedaan in deze procedures is Black Friday 2017 al achter de rug. Voorlopig hangt de dreiging van Abmahnungen dus boven de markt.