+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Subsidie Nederlands-Duitse projecten in noordelijke grensregio verlengd

Subsidie Nederlands-Duitse projecten in noordelijke grensregio verlengd

De Europese Commissie laat het Interreg VI in het werkgebied van de Eems Dollard Regio (EDR) ongewijzigd. De komende jaren kunnen opnieuw Europese subsidies aangevraagd worden voor grensoverschrijdende Nederlands-Duitse projecten.

Het programmagebied van het Interreg-programma Deutschland-Nederland strekt zich uit van de Waddenzee tot de Niederrhein met een grenslengte van ongeveer 460 kilometer.

Binnen Interreg VI blijft het ook mogelijk Europese financiering te vragen in regio’s die niet direct aan de grens liggen, zoals de provincie Friesland en de Landkreis Vechta.

“We zijn hier erg blij mee, omdat we in de afgelopen jaren hebben gezien dat de grensregio meer is dan alleen de gemeentes die aan de grens liggen”, zegt Ilona Heijen. Zij is hoofd Interreg bij de EDR.

Met het opnieuw vaststellen van het programmagebied wordt de basis gelegd om toekomstige projecten nog concreter te kunnen plannen. “Projectpartners uit het huidige programmagebied kunnen namelijk een rol blijven spelen. Het huidige Interreg-financieringsgebied komt ook overeen met het gebied dat wij cultuurhistorisch als grensgebied zien. Zo zijn er bijvoorbeeld veel contacten tussen Nederlandse Friezen en Duitse (Ost-)Friesen.”

Het Interreg-programmamanagement bij de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans zal zich ook in de toekomst blijven richten op het noordelijke deel van het Nederlands-Duitse grensgebied. In totaal strekt het financieringsgebied van Interreg Deutschland-Nederland zich zo’n 460 kilometer uit vanaf de Noordzee tot en met het Niederrhein-gebied.

Overigens is het niet uitgesloten dat onder bepaalde voorwaarden ook partners, die buiten het programmagebied vallen, kunnen deelnemen aan projecten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer bepaalde vakkennis benodigd is die niet voorhanden is in de grensregio.

“Ik hoop dat we snel groen licht krijgen om de eerste projecten van het nieuwe Interreg VI-programma concreet te kunnen voorbereiden”, vertelt Ilona Heijen. “We kijken uit naar vele innovatieve projecten vanuit onze regio.”

Er zijn volgens Heijen inmiddels meerdere projectideeën ingediend bij de EDR. Het indienen van projectideeën kan viia: www.deutschland-nederland.eu/interreg-nach-2020/.

 

Europese subsidie aanvragen? Wat is er mogelijk? En hoe doe je dat?

De EU heeft 222 miljoen Euro Europese subsidie voor de Nederlands-Duitse grensregio in Noord-Nederland en het Weser-Ems gebied beschikbaar gesteld voor de periode 2014 – 2020. Waar is deze subsidie voor bestemd?Hoe komen bedrijven en instellingen er achter of ze voor deze EU-subsidie in aanmerking komen?Hoe kun je deze financiele steun uit Brussel aanvragen?Herman Wessels is hoofd INTERREG van de Eems Dollard Regio (EDR) waar de Nederlands-Duitse grensregio in Noord-Nederland en het Weser-Ems gebied onder vallen. Hij is sinds de start van het subsidieprogramma in 1991 verantwoordelijk voor de afwikkeling van INTERREG-gelden.

Wessels gaat op de website van de EDR in op het nieuwe INTERREG V subsidieprogramma.
“In totaal staan voor de hele Nederlands-Duitse grensregio in het nieuwe INTERREG-subsidieprogramma circa 222 miljoen euro ter beschikking”, zegt Wessels.

Dat is beduidend meer dan in het afgelopen INTERREG IV A-programma, waarin het 138 miljoen euro bedroeg. Ook het gebied van de Eems Dollard Regio zal dienovereenkomstig profiteren van meer subsidiemiddelen.
Het nieuwe subsidieprogramma INTERREG V concentreert zich op twee thematische terreinen:

  1. Het verhogen van de grensoverschrijdende innovatiekracht in de regio.
  2. Het ondersteunen van de socio-culturele en territoriale cohesie in het programmagebied.

Het INTERREG-subsidieprogramma beoogt het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van de economische regio te vergroten.

“In het landelijke gebied krijgen wij echter met name te maken met de gevolgen van krimp”, zegt Wessels.”Wat dat betreft moeten we op tijd anticiperen op de op handen zijnde veranderingen. Daaronder valt ook het dreigende tekort aan vakmensen grensoverschrijdend het hoofd te bieden.”De grensoverschrijdende arbeidsmarkt is ook met het oog op grensoverschrijdende opleidingen een belangrijk thema.“Bovendien moet het innovatiepotentieel van kleine en middelgrote ondernemingen nog beter worden benut. De regio blijft wat dit betreft achter qua mogelijkheden, omdat de uitwisseling van kennis tussen ondernemingen en kennisinstellingen nog uitgebreid kan worden.”

Wessels verwacht dat het nieuwe INTERREG V-subsidieprogramma in de herfst van 2014 officieel van start gaat. “In maart hebben de deelstaatregering van Niedersachsen en de Provinciale Staten van Drenthe, Friesland en Groningen hun toestemming gegeven voor onze programmaplannen.”