+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst AhaErlebizz ten aanzien van deze website (‘www.ahaerlebizz.nl’) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van AhaErlebizz.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AhaErlebizz.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die AhaErlebizz.nl aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. AhaErlebizz.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van AhaErlebizz.nl, welke geen eigendom zijn van AhaErlebizz.nl. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. AhaErlebizz.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van AhaErlebizz.nl.

AhaErlebizz.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Verbeteringen en suggesties
AhaErlebizz.nl stelt het zeer op prijs indien u taalfouten of onjuistheden wilt melden.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die AhaErlebizz.nl naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door AhaErlebizz.nl vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.