Selecteer een pagina

Bijna 50 procent van online ondernemers in Duitsland betaalde in 2017 duizenden Euro Abmahnboetes

Bijna de helft van alle online ondernemers met een op de Duitse markt gerichte commerciele website heeft de afgelopen 12 maanden minstens één Abmahnung van een Duits advocatenkantoor ontvangen. Dat kost bedrijven al gauw duizenden Euro, blijkt uit onderzoek van Trusted Shops, een bedrijf dat keurmerken voor Duitse sites levert.

Abmahnung is de Duitse term voor een schriftelijke waarschuwing. Het is een formeel verzoek van één persoon aan een ander om een bepaald gedrag of een overtreding van de wet onmiddellijk te stoppen.

Indien dit formele verzoek wordt gedaan door een Duitse advocaat kan die daar kosten aan verbinden. Het kan dan om duizenden Euro gaan.

Herroepingsrecht

Bijna een kwart (23%) van alle waarschuwingen is het gevolg van inbreuken op het herroepingsrecht. Dit houdt in dat een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon binnen de wettelijke termijn zonder opgave van redenen mag worden geannuleerd.

Duitse webshops moeten hun klanten verplicht, voordat ze een online aankoop bevestigen en betalen, informeren over het herroepingsrecht. Doen ze dat niet, dan is dat voldoende grond voor een Abmahnung.

Ogenschijnlijk pietluttige details

Het gaat meestal om ogenschijnlijk pietluttige details waarvoor een Abmahnung wordt verstuurd.

In veel gevallen zijn de annuleringsinstructies onvolledig of verouderd, ontbreekt een telefoonnummer of kan alleen worden bereikt tegen betaling, een annuleringsformulier bestaat niet of is onjuist.

De Duitse wet biedt aan een breed scala van partijen de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen om een einde te maken aan een waargenomen fout of overtreding die een derde heeft gemaakt.

Economisch delict

Ondernemers kunnen concurrenten zo dwingen om zich aan de wet te houden, omdat zij anders wellicht oneerlijk voordeel zouden kunnen hebben. Oneerlijke concurrentie wordt gezien als een economisch delict.

In de meeste gevallen staat de Duitse wet toe dat de partij die de brief verstuurt betaling eist van de gerechtskosten die verbonden zijn aan de verzending van de brief.

Iedere Duitser kan Abmahnung laten versturen

In theorie stelt dit iedereen die een overtreding van een wet waarneemt die door een Abmahnung kan worden gedekt dus in staat een advocaat in dienst te nemen, een brief te laten versturen en het honorarium van de advocaat terug te krijgen.

In de praktijk kan een advocaat dit ook doen zonder in dienst te zijn genomen door een cliënt die onrecht is aangedaan. In Duitsland zijn er diverse advocatenkantoren (Kanzeleien) die hier een verdienmodel van hebben gemaakt. Zij gaan zelf online op zoek naar sites die niet voldoen aan de regels en eisen betaling voor het vinden ervan.

Abmahnwelle

Sinds de enorme toename van het aantal websites heeft dit misbruik van de wet geleid tot de zogenaamde Abmahnwelle (waarschueingsgolf), omdat advocaten en auteursrechthebbenden het internet afstruinen op zoek naar zelfs kleine en meestal onbedoelde schendingen van bijvoorbeeld het auteursrecht.

Sommige advocatenkantoren versturen duizenden brieven per jaar en eisen betaling van de door hen gemaakte ‘hoge’ kosten. Wie niet reageert of betaalt wordt voor de rechtbank gesleept en moet in vele gevallen dan nog hogere boetes en advocaatkosten betalen.

Abmahnbrief ontvangen?

Wie een Abmahnbrief ontvangt wordt dringend geadviseerd om meteen zelf ook een advocaat in de arm te nemen, ook (zeker) als het gevoel leeft dat de Abmahnung onterecht is. Nederlandse ondernemers die denken de dans te kunnen ontspringen omdat zij denken ondet Nederlands recht vallen moeten we helaas teleurstellen. Ook zij zijn aansprakelijk in Duitsland. Niet reageren is het domste wat zij kunnen doen.

Gemiddelde boete stijgt naar 4700 Euro

Gemiddeld moesten ondernemers de afgelopen jaren zo’n 1.300 euro per waarschuwing betalen. Daarbij dus ook Nederlandse ondernemers die zich op de Duitse markt richten. Zij vallen al onder de Duitse wetgeving als zij een Nederlandse site hebben met Duitse pagina’s en producten of diensten in Duitsland leveren.

De respondenten in het Trusted Shops onderzoek van dit jaar claimen dat de Abmahnkosten inmiddels fors gestegen zijn tot een gemiddelde van 4.700 euro. Dit is te wijten aan het feit dat verscheidene ondernemers al meermaals Anmahnungen hebben gehad als gevolg daarvan en bijkomende contractuele boetes moesten betalen.

Boete na herhaling al snel 9.000 Euro

De contractuele boetes die verschuldigd zijn in geval van recidive zijn aanzienlijk hoger en kunnen oplopen tot 9.000 euro. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat 51 procent van de respondenten dit jaar de huidige waarschuwingspraktijk classificeert als een acute bedreiging van hun bestaan.

Volgens Trusted Shops is het een tendens waarneembaar dat steeds meer Abmahnungen worden verstuurd door Abmahnverenigingen. Deze Abmahnverenigingen worden volgens Trusted Shops en de Deutsche Industrie und Handelskammer (DIHK) steeds meer een probleem voor de online handel.

Abmahnung verdienmodel

“De meeste fouten die online handelaren maken zijn meestal onbedoeld”, zegt Dr. Carsten Föhlisch, hoofd van de juridische afdeling van Trusted Shops. “De eenvoudigste fouten worden bewust Abgmahnt. Fouten die niet relevant zijn voor de concurrentie, maar in de dagelijkse gang van zaken steeds weer kunnen voorkomen. Het is duidelijk een kwestie van geld verdienen met contractuele boetes voor toekomstige overtredingen.”

AhaErlebizz kan helpen

AhaErlebizz kan Nederlandse ondernemers die zich op de Duitse markt richten helpen om Abmahnungen te voorkomen. Laat uw site door ons doorlichten op risico’s. In geval u al een Abmahnung heeft ontvangen kunnen we u in contact brengen met Nederlandse en Duitse advocaten waar wij mee samenwerken.

Duitse toezichthouder is begonnen met controle op naleving Europese privacywet DSGVO

De Autoriteit Gegevensbescherming van de Duitse deelstaat Nedersaksen is begonnen met de eerste controle op naleving van de nieuwe Europese privacywet.

Nedersaksen is een van de 16 deelstaten (Bundesländer) van Duitsland. Iedere deelstaat heeft een eigen toezichthouder gegevensbescherming.

50 bedrijven in Nedersaksen (waaronder 20 grote en 30 middelgrote ondernemingen), met hoofdzetel in Nedersaksen, moeten duidelijk maken wat zij hebben gedaan om te voldoen aan de DSGVO.

DSGVO is de Duitse afkorting voor Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Het is dezelfde Europese privacywet die in Nederland bekend staat als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De 50 bedrijven die nu worden gecontroleerd moeten een vragenlijst met 10 vragen invullen.

De eerste controle van de toezichthouder in Nedersaksen heeft voor bedrijven die nog niets hebben gedaan aan privacybeleid in hun organisatie grote gevolgen. Het is voor met name middelgrote en grote bedrijven onmogelijk om in korte tijd alsnog aan de wet te voldoen. Een excuus is er niet. Alle bedrijven hebben twee jaar de tijd gehad om te voldoen aan de DSGVO.

De toezichthouder in Nedersaksen zegt dat het niet de bedoeling is om meteen boetes op te leggen, maar “dat er uiteraard nog een procedure kan worden ingeleid indien tijdens het onderzoek inbreuken op het DSGVO worden vastgesteld.”

De autoriteit gegevensbescherming stelt de volgende 10 vragen:

1. Hoe hebt u zich als bedrijf voorbereid op de DSGVO?

Beschrijf (beknopt) de procedure, de betrokken gebieden en de genomen maatregelen. Indien nog niet alle maatregelen volledig ten uitvoer zijn gelegd, gelieve dan ook de stand van zaken met betrekking tot de tenuitvoerlegging toe te lichten.

2. Lijst van verwerkingen

Hoe zorgde u ervoor dat al uw bedrijfsprocessen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens werden opgenomen in een lijst van verwerkingsactiviteiten? Hoe zorgt u ervoor dat het up-to-date is? Voeg een overzicht van uw gedocumenteerde procedures en een voorbeeldprocedure als voorbeeld bij.

3. Toelaatbaarheid van de verwerking

Op welke rechtsgrondslag verwerkt u persoonsgegevens? Indien u ook persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemmingen, gelieve dan de door u gebruikte methode om toestemming te vragen bij te voegen.

4. Desbetreffende rechten

Hoe waarborgt u de naleving van de rechten van de betrokkenen (informatie, openbaarmaking, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens)? Schets uw processen in dit verband en beschrijf in het bijzonder in detail hoe u uw informatieverplichtingen nakomt. Voeg a.u.b. bestaande voorbeeldinformatie bij.

5. Technische gegevensbeveiliging

a. Hoe zorgt u ervoor dat uw technische en organisatorische maatregelen of die van uw dienstverleners een beschermingsniveau garanderen dat in verhouding staat tot het verwerkingsrisico?

b. Hoe zorgt u ervoor dat uw technische en organisatorische maatregelen worden aangepast aan de huidige stand van de techniek?

c. Hoe verzekert u zich ervan dat u voor uw huidige of toekomstige IT-toepassingen over een gedocumenteerde rol en autorisatieconcept beschikt die in overeenstemming is met gegevensbescherming?

d. Hoe zorgt u ervoor dat bij het wijzigen of ontwikkelen van nieuwe producten of diensten van meet af aan rekening wordt gehouden met de vereisten inzake gegevensbescherming (ingebouwde privacy en standaardgegevens)?

6. Effectbeoordeling op het gebied van gegevensbescherming

a. Hoe zorgt u ervoor dat verwerkingen die waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen inhouden, worden geïdentificeerd en dat voor deze verwerkingen een effectbeoordeling op het gebied van gegevensbescherming wordt uitgevoerd?

b. Hebt u binnen uw bedrijf processen geïdentificeerd die waarschijnlijk een hoog risico vormen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen? Welke?

Voeg de relevante documentatie bij de effectbeoordeling voor gegevensbescherming.

7. Opdrachtverwerking

Heeft u uw bestaande contracten met contractverwerkers aangepast aan de nieuwe regels van de DSGVO? Indien u gebruik maakt van voorbeeldcontracten, gelieve deze dan bij te voegen; voeg daarnaast een lopend voorbeeldcontract bij met één van uw contractverwerkers.

8. Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Hoe is uw functionaris voor gegevensbescherming geïntegreerd in uw organisatie? Welke kwalificaties heeft hij?

9. Meldingsplichten

Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf schendingen van gegevensbescherming tijdig meldt aan de toezichthoudende autoriteit? Schets uw relevante processen.

10. Documentatie

Hoe kunt u aantonen dat u aan alle in de punten 2 tot en met 9 genoemde verplichtingen hebt voldaan?

Downloaden vragenlijst

Hier kunt u de Duitstalige vragenlijst van de Autoriteit Gegevensbescherming inzien.

Controle antwoorden

De autoriteit geeft aan dat de antwoorden van de bedrijven voor november 2018 worden geëvalueerd en er vervolgens met een selectie van de bedrijven afspraken worden gemaakt voor controle door de autoriteit in het bedrijf zelf. Het eindverslag van deze audit zal in mei 2019 beschikbaar zijn.

De toezichthouder in Nedersaksen hoopt dat deze grootste audit sinds de oprichting van de toezichthoudende autoriteit ook aanwijzingen zal geven voor haar toekomstige werk. In bepaalde sectoren zouden bijvoorbeeld gerichte controles kunnen volgen.

Daarnaast verwacht de overheid aanwijzingen over waar nog een bijzondere behoefte aan advies en informatie bestaat. Als gevolg hiervan zouden bijvoorbeeld nieuwe oriëntatiehulpmiddelen kunnen worden ontwikkeld.

Door de gedetailleerde informatie die nu nodig is, zullen waarschijnlijk tal van betrokken bedrijven onder enorme druk komen te staan om in actie te komen. Want voor de gedetailleerde verwerking en notering is knowhow op het gebied van gegevensbescherming vereist en kost het ook tijd en mankracht.

Het zal met name moeilijk zijn voor bedrijven die het DSGVO en zijn eisen nog niet ten uitvoer hebben gelegd. Aangezien ook om een procedureoverzicht wordt gevraagd, kan de instantie gemakkelijk bepalen of er op 25 mei of later een implementatie heeft plaatsgevonden die in overeenstemming is met het DSGVO.

De aankondiging van de audit en de bekendmaking van de verwachte auditpunten zullen ertoe bijdragen dat opnieuw de nadruk wordt gelegd op de tenuitvoerlegging van de gegevensbescherming in de onderneming.

Het onderzoek moet volgens Duitse deskundigen serieus worden genomen. Er bestaat geen twijfel dat het gevaar bestaat dat er een eerste boete wordt opgelegd. De betroffen bedrijven hebben maar zeer kort de tijd om de vragen te beantwoorden. Bedrijven die hun privacybeleid niet op orde hebben kunnen zonder deskundige hulp amper nog effectieve verbeteringen doorvoeren.

De actie van de autoriteit in Nedersaksen toont aan hoe belangrijk het voor ondernemers is om hun privacybeleid op orde te hebben. Nederlandse ondernemers die ook in Duitsland actief zijn en denken dat dit voorbeeld aantoont dat ze nog wel even tijd hebben, omdat er immers begonnen wordt met een selecte groep van 50 Duitse bedrijven, wijzen we er met nadruk op dat in Duitsland behalve de autoriteit ook concurrenten en particulieren kostbare Abmahnung procedures kunnen beginnen.

Deskundig advies inwinnen

Laat uw Duitse site doorlichten door AhaErlebizz. Wij kunnen u in samenwerking met PrivacyZone.nl ook helpen uw zowel uw Nederlandse als uw Duitse site privacyproof te maken. Wij werken samen met het Duitse advocatenkantoor Alpmann Fröhlich uit Rheine en het Nederlandse advocatenkantoor Rein uit Assen. Beide advocatenkantoren zijn gespecialiseerd in grensoverschrijdend ondernemen tussen Nederland en Duitsland.

Bel: 0598-468860

Google Translate fouten kunnen juridisch consequenties hebben

Veel bedrijven maken voor de vertaling van hun website gebruik van Google Translate. Deze dienst is gratis en werkt op het eerste gezicht prima. Maar die schijn kan bedriegen en juridisch verkeerd uitpakken. Google Translate heeft namelijk geen gevoel voor de context. En dan kan goedkoop duur uitpakken.

Bij AhaErlebizz moeten we regelmatig glimlachen over knullige vertaalfouten Duits-Nederlands of Nederlands-Duits. Vaak overduidelijk veroorzaakt door vertaalprogramma’s als Google Translate.

Vertaalde menukaart

Tijdens uw vakantie zult u ongetwijfeld zelf ook regelmatig glimlachen bij het lezen van Nederlandse menukaarten in buitenlandse restaurants.

(Overigens: als u tijdens uw vakantie of zakenreis in Duitsland knullige Nederlandse vertalingen tegenkomt… maak er een foto van en deel die met de hashtag #Dolländisch op Instagram, Twitter of Facebook. Hetzelfde geldt voor knullige Duitse vertalingen die u in Nederland tegen komt. U maakt kans op een AhaErlebizz verrassingsprijs!)

De gevolgen van een fout in een menukaart vallen over het algemeen wel mee. Al kun je soms iets heel anders op je bord krijgen dan je had verwacht. Dat is dan wellicht wel weer teleurstellend.

Maar een vertaalfout kan ook juridische consequenties hebben. En dan kan de fout duur uitpakken.

Verwarring door Google Translate

Onderstaand voorbeeld illustreert de verwarring die kan ontstaan door Google Translate te gebruiken.

Het verhaal speelt zich af in de Verenigde Staten, in Lincoln County, Kansas. Politieman Ryan Wolting ontdekt tijdens een patrouille een Hyundai Elantra met verlopen kentekenplaten. De auto wordt bestuurd door de Mexicaan Omar Cruz-Zamora.

De Mexicaan gedraagt zich nadat hij tot stoppen is gebracht coöperatief. Wel is er een communicatieprobleem. Omar Cruz-Zamora spreekt nauwelijks Engels. Maar hij toont zijn papieren en is bereid zijn vingerafdrukken in de politieauto te laten nemen. De politieman gebruikt het vertaalprogramma van Google op zijn dienstlaptop om een procesverbaal op te kunnen maken. Dat lukt helemaal niet. De Mexicaan begrijpt veel van de Engels-Spaanse vertalingen van Google amper. Als hij uiteindelijk terugkeert naar zijn voertuig, stelt de politieman nog één vraag:

Kan ik de auto zoeken?

“Can I search the car?” (Kan ik in de auto zoeken?)

Google vertaalt: “Puedo buscar el auto? – Kan ik de auto vinden?

De Mexicaan reageert een beetje verward, maar is het eens: “Ach, oké. Ja… Ja. Ga. Ja”.

6 kilo drugs

Even later, vindt de ambtenaar zes kilo methamphetamine en cocaïne in het voertuig. Cruz-Zamora wordt gearresteerd en beschuldigd van handel in verboden middelen.

Kat in het bakje, denk je dan. Zeker in de Verenigde Staten. Maar het pakt anders uit dan de agent dacht.

Als Cruz-Zamora voor de rechtbank staat vraagt zijn advocaat de drugs niet als bewijs toe te laten omdat zijn cliënt de vraag niet goed had begrepen:

“Hij was er niet van op de hoogte dat zijn voertuig zou worden doorzocht en dat hij het recht had om dat te verbieden. De doorzoeking zou daarom onrechtmatig zijn geweest.”

Google Translate inadequaat

De Amerikaanse rechter Carlos Murguia toetst vervolgens samen met twee professionele tolken de betrouwbaarheid van de Google Translator. Resultaat: De vertalingen zijn meestal feitelijk correct. Het programma is echter niet altijd in staat om de juiste context te creëren.

Voor de rechter betekent dit dat het automatische vertaalprogramma niet voldoende is als basis om mensen tot gevangenisstraf te veroordelen. Bovemdien had de politieman moeten weten dat hij bij communicatieproblemen bijstand had kunnen vragen van een tolk.

Conclusie

De uitspraak van de Amerikaanse rechter heeft uiteraard geen consequenties voor Nederland of Duitsland. Wij hebben onze eigen wetgeving en onze eigen jurisprudentie.

Maar er is wel een interessante conclusie die we kunnen trekken op basis van de uitspraak in Amerika.

Pas op met het gebruik van Google Translate. Het programma voldoet prima tijdens vakantie, maar de vertalingen kunnen in een zakelijke context juridische consequenties hebben die verkeerd kunnen uitpakken.

Google Translate maakt het gemakkelijker om vreemde talen te begrijpen in het dagelijks leven. De nauwkeurigheid laat echter nog veel te wensen over.

Neem geen onnodig risico. Schakel een professioneel vertaalbureau in voor zakelijke vertalingen en uw website.

AhaErlebizz Deutschland gaat bij vertalingen nog een stap verder: wij zijn gespecialiseerd in SEO-vertalingen Nederlands-Duits. We zorgen er bij websites meteen ook voor dat uw site beter gevonden wordt in Google. Daar houdt Google Translate ook geen rekening mee.

Voorkom bovendien misverstanden. Hoe zat het ook alweer met het verschil tussen deftig in Nederland en deftig in Duitsland?

Voldoet uw Duitse site al aan de privacywet AVG / DSGVO? 5 procent Duitse sites heeft eerste Abmahnung al te pakken

Nederlandse online ondernemers die hun activiteiten naar Duitsland willen uitbreiden doen er sinds 25 mei 2018 meer dan ooit verstandig aan er voor te zorgen dat ze zich juridisch zeer zorgvuldig voorbereiden.

Wie denkt dat dankzij de Europese privacywetgeving iedere Nederlandse site die voldoet aan de AVG zonder problemen na een eenvoudige vertaling ook voldoet aan de Duitse wet begeeft zich op bijzonder glad ijs. In dit artikel leggen we uit waarom.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in Duitsland bekend als Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

De privacyregels zijn in heel Europa gelijk. Toch is er een wezenlijk verschil tussen Duitsland en de rest van Europa. Dat is de handhaving. In Nederland rekenen veel ondernemers op coulance bij de handhaving van de regels. Ze houden rekening met een overgangsperiode. Eerst waarschuwingen, dan pas boetes.

De praktijk moet nog uitwijzen of het vertrouwen in de Nederlandse gedoogcultuur verstandig risicomanagement is.

Duitse ondernemers nemen die gok in ieder geval niet. En dat heeft te maken met de totaal andere manier waarop de naleving van de DSGVO in Duitsland gecontroleerd en gehandhaafd wordt. Duitsland heeft de handhaving als het ware geprivatiseerd.

Grote gespecialiseerde advocatenkantoren controleren websites van bedrijven op onregelmatigheden. Het minste of geringste verzuim wordt aangegrepen om een Abmahnung (waarschuwing) naar de eigenaar van de site te sturen. Een waarschuwing met eis tot aanpassing van de site binnen 14 dagen en meteen een gepeperde rekening van het advocatenkantoor, veelal ruim duizend Euro.

Wie niet reageert wordt voor de rechter gesleept en verliest de rechtszaak vrijwel zeker. De boetes lopen dan al gauw in de tienduizenden Euros.

Deze gang van zaken was in Duitsland ook voor de privacywet al gangbaar. De DSGVO zorgt er nu voor dat Duitse ondernemers als de dood zijn om ook maar het geringste steekje te laten vallen.

Een recent voorbeeld: een webshopeigenaar had verzuimd om zijn site te beveiligen met SSL. Hij kreeg een Abmahnung van 12.500 Euro. De klager wil een smartegeldvergoeding! Absurd, denkt u nu waarschijnlijk. Dat mag, maar als u zo’n Abmahnung ontvangt zult u hoe dan ook meteen in actie moeten komen. U zult een advocaat moeten inschakelen. Of u wint of verliest, het kost u veel tijd, ergernis en geld.

Vijf procent van de Duitse online bedrijven heeft al een waarschuwing ontvangen op basis van het DSGVO, blijkt uit onderzoek van het Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. onder zijn 278 leden. 28 procent verwacht binnenkort ook een Abmahnung te ontvangen.

43 procent van de Duitse online ondernemers geeft aan de digitale activiteiten te hebben beperkt vanwege het DSGVO.

Vijf procent van de ondervraagden geeft aan op basis van het DSGVO al een waarschuwing te hebben ontvangen.

Meer dan de helft (56 procent) van de ondervraagde bedrijven in de BVDW-studie verklaarde dat de hervorming van de gegevensbescherming een negatieve of zeer negatieve impact zal hebben op de omzetontwikkeling. Eén op de drie bedrijven (34 procent) ziet geen impact op de omzet.

AhaErlebizz helpt Nederlandse ondernemers te voldoen aan de Duitse privacywetgeving en andere wetten en regels die van toepassing zijn. Neem net als Duitse ondernemers geen risico en schakel professionele ondersteuning in.

Wie denkt klaar te zijn met een eenvoudige letterlijke vertaling van de Nederlandse site loopt sinds 25 mei in Duitsland grotere risico’s dan ooit.

Laat uw Duitse site doorlichten door AhaErlebizz. Wij kunnen u in samenwerking met PrivacyZone.nl ook helpen uw zowel uw Nederlandse als uw Duitse site privacyproof te maken. Wij werken samen met het Duitse advocatenkantoor Alpmann Fröhlich uit Rheine en het Nederlandse advocatenkantoor Rein uit Assen. Beide advocatenkantoren zijn gespecialiseerd in grensoverschrijdend ondernemen tussen Nederland en Duitsland.

Bel: 0598-468860

Met Google Duits gaat Marketing Drenthe de Duitse markt niet veroveren. Maar hoe dan wel?

Knullig Google Duits en duidelijk niet op de hoogte van Duitse wet- en regelgeving. Marketing Drenthe heeft een valse start gemaakt bij het voornemen om Drentse ondernemers te helpen Duitse toeristen te lokken.

Marketing Drenthe kreeg kort na de lancering van de website BesuchDrenthe.de op Twitter meteen de hoon van professionele Duitse vertalers over zich heen.

In Dagblad van het Noorden wordt de nieuwe site afgebrand. Niet bepaald een recensie waar je als marketingbureau op zit te wachten als juist van jouw organisatie verwacht wordt andere bedrijven professioneel te ondersteunen.

Het is daarbij ook opvallend dat Marketing Drenthe samenwerkt met professionele instanties die zouden moeten weten hoe je Duitsers professioneel kunt benaderen.

Marketing Drenthe werkt in 2018 bijvoorbeeld samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC). Vorige week vrijdag is het contract door beide partijen getekend en is de samenwerking officieel van start gegaan.

NBTC richt zich op de promotie van Nederland in het buitenland. Marketing Drenthe haakt aan bij de fietscampagnes van NBTC, die zich met name richten op bezoekers uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Vlaanderen.

Duitsland is meest interessante groeimarkt voor Drenthe

Marketing Drenthe lanceerde de nieuwe Duitse website BesuchDrenthe.de vorige week via zijn nieuwsbrief waarin de plannen voor 2018 bekend werden gemaakt.

“De meest interessante groeimarkt hierbij is Duitsland. We gaan dit jaar investeren in een marketingcampagne richting de Duitse toerist”, zo schrijft de organisatie in haar nieuwsbrief.

Bedrijven die nu al op Drenthe.nl staan kunnen ook op de Duitse variant van de site gezet worden, maar dan moeten ze volgens Marketing Drenthe wel een goede Duitse vertaling van hun site aanbieden.

Dat gebeurt echter niet. De teksten staan vol fouten en zijn overduidelijk met Google Translate vertaald. Dit vertaalprogramma is echter verre van perfect. Veel woorden worden ronduit slecht of onjuist vertaald.

Werk met Duitsers samen. Dat is je doelgroep!

Directeur Karel Groen van de Eems Dollard Regio, een instantie die noordelijke bedrijven helpt om met Europese subsidies grensoverschrijdend succesvol te worden plaatste het negatieve artikel van Dagblad van het Noorden op Twitter. Groen plaatste er een positief opbouwend advies bij. “Werk met Duitsers samen. Dat is je doelgroep!”

Zijn tweet lokte reacties uit.

AhaErlebizz heeft niet direct gereageerd op de tweet.

In twee zinnen kritiek leveren is eenvoudig. Wij hechten er meer waarde aan om goed onderbouwde positieve feedback te leveren.

Een marketingcampagne voor de Duitse markt gaat verder dan een vertaling. Karel Groen heeft gelijk als hij zegt dat het belangrijk is om met Duitsers samen te werken als je de Duitse markt wilt veroveren. Zij zijn de doelgroep.

Drenthe Marketing kan leren van Limburg

Marketing Limburg heeft al bijna tien jaar een succesvol project lopen waarbij samen met de Eurregio, de tegenhanger van de EDR in Noord-Nederland en Noord-Duitsland, grensoverschrijdende projecten zijn opgezet waarbij Duitse en Limburgse ondernemers elkaar helpen om grensoverschrijdend te ondernemen.

De Limburgers hebben vele miljoenen Euro subsidie voor deze projecten gekregen.

Toevallig ging deze week in de Euregio nog het project Dynamic Borders van start waarbij 21 bedrijven, overheden en instanties uit Brabant, Limburg en Noordrijn-Westfalen betrokken zijn.

Deze projecten kunnen zonder probleem vrijwel een op een gekopieerd worden naar Noord-Nederland. De Eems Dollard Regio kan gebruik maken van dezelfde Europese subsidievoorwaarden als de Euregio.

AhaErlebizz is op uitnodiging van Marketing Limburg al eens naar een bijeenkomst van Duitse en Nederlandse ondernemers in Venlo geweest. We waren onder de indruk van de enthousiaste reacties en ervaringen van de ondernemers.

Marketing Limburg verklaarde bereid te zijn om de kennis met het Noorden te delen.

Wie de harten van Duitse toeristen wil veroveren doet er goed aan om zich te verplaatsen in de gedachten en het gevoel van de Duitsers.

De website is maar een begin. Marketing Drenthe heeft een valse start gemaakt, maar die kan nog rechtgezet worden.

Waarom BesuchDrenthe.de?

We hebben de website geanalyseerd. Allereerst de naam. Waarom BesuchDrenthe.de? Waarom niet gewoon Drenthe.de?

Besuch Drenthe klinkt voor een Nederlandse marketeer misschien wel leuk, maar vinden Duitsers dat ook? Besuchen doe je je ouders, familie en vrienden. Niet als je op vakantie gaat.

Duitsers hechten aan authoriteiten. BesuchDrenthe komt over als een toeristische reclamesite. Drenthe.de is juist authentiek. Komt veel betrouwbaarder over.

Bovendien, je wilt dat een website gevonden wordt. De domeinnaam is daarbij de belangrijkste factor in de zoekresultaten op Google. We hebben even gekeken of er iemand is die op Besuch Drenthe zoekt in Duitsland. Niemand! Maar als je gewoon kijkt of er mensen zoeken naar het woord Drenthe zie je dat dat sinds Google de zoektrends bijhoudt – sinds 2004 – wel het geval is.

Marketing Drenthe is eigenaar van www.Drenthe.de. Wie naar dat adres surft wordt echter automatisch doorgesluisd naar www.besuchdrenthe.de. Waarom? Plaats de site gewoon direct onder Drenthe.de.

Marketing Drenthe heeft het boetekleed al aangetrokken wat betreft de kwaliteit van sommige vertalingen. Daar wordt werk van gemaakt. Prima. De vertaling kan verbeterd worden. Maar doe dat dan niet een op een. Schrijf op basis van de Nederlandse tekst een nieuwe Duitse tekst die inspeelt op Duitse gevoelens. Vaak zijn die net iets anders dan Nederlanders vanuit hun perspectief denken.

Het begin van de custumer journey

De website is het begin van de customer journey. De eerste indruk is belangrijk. Duitsers zijn perfectionisten. Knullige taalfouten helpen dan niet.

Duitse websites moeten echter ook voldoen aan Duitse juridische regels. Wie dat niet doet maakt kans op een torenhoge Duitse boete en juridische kosten. Het gaat dan al gauw om duizenden Euro’s.

Deze strikte regels gelden al vele jaren in Duitsland, maar worden op 15 mei 2018 ook ingevoerd in de rest van Europa. En de boetes worden dan ook hoger. Tot 4 procent van de jaaromzet. Een overtreding van de regels wordt gezien als economisch delict.

Wie denkt dat het allemaal wel zal loslopen omdat de Nederlandse overheid geen mensen heeft om de naleving van de regels te controleren moeten we teleurstellen als het gaat om de Duitse markt. Daar worden de regels niet gecontroleerd door de overheid, maar door dure advocatenkantoren die Abmahnungen gecombineerd met hoge rekeningen versturen als ze overtredingen ontdekken. Wie niet betaalt of reageert wordt voor de rechter gesleept en verliest altijd.

Juridische eisen voor Duitse websites

Wie zich richt op de Duitse markt moet op zijn site in het Duits voldoen aan de richtlijnen.

Wat denkt u van onderstaande lijst met Duitse juridische eisen? Bewust in het Duits. Welke Nederlandse marketeer wijst Nederlandse klanten die zich op de Duitse markt begeven op deze valkuilen?

 • Impressum
 • Haftungsausschluss (Disclaimer)
 • Datenschutzerklärung
 • Informationspflicht
 • Urheberrecht
 • Rückabwinklung nach Widerruf
 • Verbot kostenpflichtiger Hotlines
 • Verbot vorangekreuzter Checkboxen
 • neue Hinweispflichten zu Lieferbeschränkungen und Zahlungsarten
 • Neuregelungen zu Zahlungskosten und Rückerstattung
 • Abmahnung

Duizelt het u al? Als je hier meer over wilt weten kun je contact met AhaErlebizz opnemen. Wij werken samen met Duitse advocaten, onder ook Duitse advocaten die Nederlandse spreken en het verschil tussen Nederlandse en Duitse wetgeving kunnen uitleggen.

Ondernemers die de Duitse markt willen veroveren redden het niet meer met een eenvoudige vertaling.

Marketingorganisaties en ondernemersorganisaties die ondernemers willen helpen om de Duitse markt te veroveren zullen zich dan ook moeten laten ondersteunen door specialisten die kennis van zaken hebben en meer doen dan een vertaling.

AhaErlebizz helpt uiteraard graag. Neem vrijblijvend contact op. Bel 0598-468860.

 

Duitse Agentschap Telecom laat duizenden lokale telefoonnummers van bedrijven deactiveren

Nederlandse bedrijven die met een Duits telefoonnummer doen voorkomen dat zij in Duitsland zijn gevestigd overtreden de wet. Het Duitse Agentschap Telecom kan hun Duitse telefoonnummer laten uitschakelen. Ook dreigen boetes wegens een economisch delict.

Duitse bedrijven mogen niet met lokale telefoonnummers suggereren dat zij in de nabijheid van klanten zijn gevestigd als dat niet zo is. Het Bundesnetzagentur, de Duitse tegenhanger van het Agentschap Telecom in Nederland, heeft om die reden opdracht gegeven om 264 telefoonnummers van een landelijk ambachtsbedrijf te deactiveren.

In juni 2017 heeft het Bundesnetzagentur om dezelfde reden opdracht gegeven 52.000 lokale netwerknummers uit te schakelen.

“Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat een telefoonnummer met hetzelfde plaatselijke kengetal als zij zelf naar een lokaal bedrijf leidt”, aldus voorzitter Jochen Homann, van het Bundesnetzagentur op de website Heisse.

De toezichthouder zal volgens Homann resoluut blijven optreden tegen bedrijven die misbruik maken van lokale telefoonnummers.

Sommige bedrijven adverteren telefoonnummers met een lokaal netnummer, ook al bevinden ze zich niet in de buurt. In feite worden de oproepen doorgeschakeld naar een centraal kantoor of een callcenter.

De potentiele klanten van deze bedrijven kunnen geconfronteerd worden met hoge voorrijkosten, terwijl ze er op basis van het telefoonnummer vanuit mochten gaan dat ze in zee gingen met een bedrijf dicht in de buurt.

Bedrijven die diensten aanbieden die nodig zijn in noodsituaties en bijzondere situaties, zoals sleuteldiensten, rioolreinigers en klusbedrijven zouden in sommige gevallen illegaal reclame maken met lokale netwerknummers om klanten te winnen voor wie een lokale nabijheid van de nooddienst belangrijk is.

Engelse sketch Dinner for One is tijdens oudejaarsavond cult op Duitse tv

Oudejaarsavond wordt sinds 1972 traditioneel door diverse Duitse publieke omroepen de sketch Dinner for One uitgezonden. Ieder jaar opnieuw. En opmerkelijk voor Duitsland. In het Engels. Geen nasynchronisatie. Geen ondertiteling.

Voor Duitsers die geen Engels verstaan wordt overigens voor het programma in het Duits precies uitgelegd waar het om gaat, inclusief de clou van het verhaal. En toch blijft het leuk.

Dinner for One is een sketch van Lauri Wylie. Hij schreef het in de jaren ’20 voor het toneel.

De adelijke dame Miss Sophie viert haar 90e verjaardag. Ze heeft al haar vrienden uitgenodigd: Mister Pomeroy, Mister Winterbottom, Sir Toby en Admiral von Schneider.

Haar vrienden zijn postuum aanwezig. Omdat Miss Sophie inmiddels 90 is zijn al haar vrienden helaas al dood. Ze zit alleen aan een grote lange tafel met vier lege stoelen die bestemd zijn voor haar gestorven vrienden. Haar butler, James, de honneurs voor haar vrienden waar.

Het verjaardagsdiner bestaat uit vier gangen, en bij elke gang hoort een alcoholische versnapering. James serveert alle gangen en drinkt in zijn rol voor alle vrienden van Miss Sophie bij elke gang 4 drankjes, hetgeen hem in verregaande staat van dronjenschap brengt.

Na elke gang vraagt James en Miss Sophie hetzelfde en antwoordt zij ook hetzelfde.

James: “The same procedure as last year, Miss Sophie?”

Miss Sophie: “The same procedure as every year, James!”

 

De sketch is in Engeland vrijwel onbekend. De Britten snappen niet dat het oude stuk cult is in Duitsland.

In Duitsland zijn de laatste jaren versies in diverse Duitse dialecten gespeeld door diverse Duitse cabaretiers.

Er is een recente variant met Bundeskanzler Angela Merkel en de Franse president Sarkozy.

Een variant van Netflix uit 2016.

Een Keulse variant van Dinner for One in het Keulse dialect.

Er is een versie van Dinner for One met de Duitse komiek Otto Waalkens uit Emden met typische humor van Otto die zelf Miss Sofie speelt… In zijn geval Miss Otti.

En een variant van Dinner for One uit de deelstaat Hessen. Zelfs als Duitser kun je het Hessische dialect vaak moeilijk volgen.

In Nederland is de sketch in 1977 gespeeld door Joop Doderer.

Duitsland wil leren van en samenwerken met Nederlandse ingenieurs

De Duits Nederlandse Handelskamer (DNHK) denkt dat er voor Nederlandse bedrijven die werkzaam zijn in de branches infrastructuur en engineering grote kansen liggen in Duitsland.

De DNHK nodigt bedrijven met interesse in grensoverschrijdende samenwerking daarom uit om tijdens de beurs InfraTech 2018 op 12 januari in Düsseldorf deel te nemen aan een Infrastructuur forum Noordrijn-Westfalen – Nederland.

Wat zijn actuele ontwikkelingen in de infrastructuur? Hoe gaat NRW, hoe gaat Nederland hiermee om? Hoe kunnen Nederlandse en Duitse ondernemingen coöpereren en succesvol hierop inspelen?

Tijdens het infrastructuur forum NRW – Nederland delen organisaties en bedrijven hun ervaringen en bespreken de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking.

Bedrijven kunnen profiteren van de ervaring uit het buurland en door met potentiële nieuwe zakenpartners tijdens de netwerklunch in gesprek te gaan.

Tot 2030 investeert Duitsland 270 miljard euro in het wegen- en spoornet. Daarmee komt er een einde aan het uitstellen van projecten van de afgelopen jaren. Een groot deel van deze enorme investering gaat naar de infrastructuur van grootstedelijke gebieden in Noordrijn-Westfalen (NRW) – binnen een uur van de Nederlandse grens.

Deze kapitaalinjectie leidt echter ook tot capaciteitsproblemen bij ingenieurs- en bouwbedrijven.

Voor een succesvolle afronding binnen de geplande tijd voor deze omvangrijke infrastructuurprojecten, zijn er nieuwe concepten en tijdbesparende processen nodig.

Dit biedt kansen voor Duits-Nederlandse samenwerking. Nederlandse bedrijven kunnen met hun expertise in de infrastructuurbouw competente partners worden op de Duitse wegen.

AhaErlebizz Deutschland onderschrijft de kansen die DNHK in Duitsland ziet voor Nederlandse bedrijven in de praktijk. Wij werken samen met Koninklijke Oosterhof Holman en VIB Netwerken aan projecten in Duitsland. Beide bedrijven benaderden AhaErlebizz voor begeleiding bij eigen projecten, maar hebben nadat zij door AhaErlebizz Deutschland met elkaar in contact werden gebracht inmiddels krachten gebundeld in Duitsland.

VIB Netwerken zoekt inmiddels dringend in Noord-Nederland personeel voor diverse grote glasvezelprojecten in Duitsland.

Het programma voor het Infrastructuur forum Noordrijn-Westfalen – Nederland op 12 januari 2018 in Düsseldorf ziet er als volgt uit:

Programma
9.30 uur Inloop

10.00 uur Begroeting
Hartmut Rosowski, DNHK

10.05 uur Ontwikkelingen in de infrastructuur van NRW
Dr. Christoph Dröge, Straßen.NRW

10.25 uur Duits-Nederlandse samenwerking: vergelijken en best practices
Vico de Bruijne, Rijkswaterstaat

Hans de Koning, Max Bögl

10.45 uur Podiumgesprek: Nieuwe mogelijkheden voor de infrastructuur – grensoverschrijdende oplossingen

Alexander Neumann, Hochtief

Pieter Vellinga, Van Gelder (aangevraagd)

Dr. Christoph Dröge, Straßen.NRW

Vico de Bruijne, Rijkswaterstaat

Hans de Koning, Max Bögl

11.15 uur Discussie

11.30 uur Netwerklunch

12.30 uur Einde evenement

Hartmut Rosowski van de Duits-Nederlandse Handelskamer leidt deelnemers door het programma.

Aanmelden voor forum

Wie deel wil nemen aan het forum of erbij aanwezig wil zijn kan zich via de website van de DNHK aanmelden.

Begin evenement

2018-01-12 | 10:00

Einde evenement

2018-01-12 | 12:30

Deelnamekosten

U kunt de InfraTech 2018 gratis bezoeken, indien u zich vooraf registreert. (Zonder voorregistratie € 19,00 p.p.)

www.infratech.de/anmelden

Voertaal evenement

Duits

17 nostalgische Duitse nummers in de Top 2000.

Hoe groot is de Duitse inbreng in de Top 2000 van 2017? Volgens Radio 2 zijn er veel stemmen voor de Nederlandse hitlijst allertijden binnengekomen uit Duitsland.

Van alle stemmen die uit de rest van de wereld zijn uitgebracht komen de meeste uit Duitsland.

De inbreng uit Duitsland komt vermoedelijk van veel Nederlanders die daar wonen.

Er staan slechts 17 Duitse nummers in de Top 2000 van 2017. En dan rekenen we de Engelstalige nummers van Scorpions en Nena mee.

Herbert Grönemeyer is met drie nummers in de Top 2000 van 2017 de populairste Duitse artiest in Nederland. Gevolgd door Rammstein, Nena en Reinhard Mey die allen met twee hits in de Top 2000 staan.

Wat opvalt is dat er eigenlijk alleen nostalgische Duitse nummers in de Top 2000 staan. De hedendaagse Duitse muziek leeft totaal niet in Nederland.

Duitse inbreng in Top 2000

 • 102 Jeany – Falco
 • 162 Du Hast – Rammstein
 • 182 Sonne – Rammstein
 • 242 Wind Of Change – Scorpions
 • 266 Du – Peter Maffay
 • 287 Haus Am See – Peter Fox
 • 364 Halt Mich – Herbert Grönemeyer
 • 376 99 Luftballons – Nena
 • 539 Der Weg – Herbert Grönemeyer
 • 663 Kristallnach – BAP
 • 969 Anyplace, Anytime, Anywhere – Nena & Kim Wilde
 • 1345 Mensch – Herbert Grönemeyer
 • 1425 Verdammt Ich Lieb Dich – Mathias Reim
 • 1619 Gute Nacht Freunde – Reinhard Mey
 • 1706 Als De Dag Van Toen – Reinhard Mey
 • 1774 Nur Geträumt – Nena
 • 1982 The Model – Kraftwerk

FALCO

Succesvolle Oostenrijkse zanger die in de jaren ’80 een grote hit scoort met ‘Rock Me Amadeus’. Met ‘Jeanny’ scoort Falco een nummer 1-hit. Falco komt op 6 februari 1998 door een auto-ongeluk om het leven. Out Of The Dark (Into The Light) verschijnt na zijn dood.

Jeanny’ (1986) gaat over een vermist meisje in Duitsland. Een nieuwslezer valt over de tekst, nadat zijn eigen dochter een paar jaar eerder gekidnapt is. Falco besluit dat ‘Jeanny’ een trilogie moet worden. Hij brengt ook nog een nummer uit onder de naam ‘Coming Home’ (Jeanny Part II), maar het derde deel is nooit officieel uitgebracht.

Na Falco’s dood werd het half afgewerkte Part III toch nog uitgebracht onder de titel ‘Where are you now’ (Jeanny Part III).

RAMMSTEIN

Rammstein is een band uit het voormalige Oost-Berlijn. De tanzmetalband shockeert en zoekt elke keer weer het randje op.

Du Hast’ is is het tweede nummer van hun tweede studioalbum Sehnsucht (1997). De plaat is geliefd als soundtrack en is onder andere in de film The Matrix te horen. Het nummer is met name populair tijdens live-acts waarbij de bandleden regelmatig allerlei stunts uithalen.

SCORPIONS

Scorpions is een Duitse hardrockband uit Hannover. Scorpions wordt opgericht in 1965 en heeft twee Top 5-hits op naam met ‘Still Loving You’ en ‘Send Me An Angel’.

Wind Of Change is een van de best verkopende Duitse singles aller tijden.

De Scorpions geeft 1988 als eerste hardrock band ooit een optreden in Rusland. Een jaar later is de band weer in Rusland voor het Moscow Music Peace Festival, waar Klaus ‘Wind of Change’ schrijft. In 1990 wordt het nummer overgenomen als één van de onofficiële soundtracks van de eenwording van Oost- en West-Duitsland.

PETER MAFFAY

De Duitse zanger Peter Alexander Makkay, alias Peter Maffay, wordt onsterfelijk met zijn megahit ‘Du’.

Du staat in 1970 maar liefst zeven maanden genoteerd in de West-Duitse hitparade.

Peter Maffay woont tegenwoordig in een boerderij op Mallorca. Motorrijden is zijn passie. De zanger zingt overigens meer nummers met ‘Du’ in de titel: ‘Du Bist Anders’, ‘Wo Bist Du?’, ‘So Bist Du’, ‘Ich fühl wie du’ en ‘Du Und Ich Für Immer’.

PETER FOX

Peter Fox is een manusje van alles. Zo werkt hij druk aan een solocarrière als zanger, daarnaast is hij ook werkzaam als één van de drie frontmannen van de Duitse reggaedancehall groep Seeed.

Haus Am See komt in 2008 uit op Stadtaffe, het solodebuut van Peter Fox. Driekwart jaar later bereikt het nummer ook ons land en wordt met het behalen van de vierde positie een hit. Op 29 mei 2009 wordt ‘Haus Am See’ tot 3FM Megahit uitgeroepen.

HERBERT GRÖNEMEYER

De Bruce Springsteen van Duitsland. Herbert Grönemeyer is de Duitse rocker die de voorbije twintig jaren in eigen land voor uitverkochte voetbalstadions optrad.

Zijn album Mensch breekt in Duitsland alle records. In Nederland herinneren we ons deze geëngageerde zanger vooral van zijn hit ‘Halt Mich’.

In 1988 komt het album Ö van Herbert Grönemeyer uit. Met de single ‘Halt Mich’ heeft hij in Nederland een hit. Tijdens een concert van Bløf zingt Grönemeyer dit nummer samen met de band.

Gröhnemeyer staat ook nog in de Top 2000 met zijn hits Der Weg en Mensch.

BAP

Een Duitse band uit Keulen die is opgericht in 1976. In Nederland komt het eerste en grootste succes met het nummer ‘Kristallnach’, van het album Vun Drinne Noh Drusse (1982).

‘Wat toen is gebeurd, kan weer gebeuren.’ Dit is de boodschap van het nummer ‘Kristallnaach’ van de Keulse rockband BAP. Het nummer is afkomstig van het album Vun Drinne Noh Drusse. Het is een lied tegen de gewelddadige en vernielende acties tegen de Joodse bevolking tijdens de Nazitijd in Duitsland. In 1983 wordt het een hit in Nederland, mede dankzij zijn historische betekenis.

MATTHIAS REIM

Niemand wilde zijn liedje zingen. Dus nam Matthias Reim zelf maar het nummer ‘Verdammt Ich Lieb’ Dich’ op en verkocht er gelijk maar even tweeëneenhalf miljoen stuks van.

Verdammt Ich Lieb Dich werd een nummer 1-hit in het najaar van 1990. Matthias Reim’s ‘Verdammt Ich Lieb’ Dich’ is inmiddels uitgegroeid tot een ware meezinger. Reim schrijft het nummer zelf. De opvolger ‘Ich Hab Geträumt Von Dir’ doet het aardig, maar lijkt het einde voor de Duitse zanger in de Nederlandse hitlijsten.

REINHARD MEY

Reinhard Mey werd in 1942 in Berlijn geboren. Hij brengt in 1967 zijn eerste album uit: Ich wollte wie Orpheus singen. Zijn albums verschijnen ook in onder meer het Frans en in het Nederlands. In 1975 verschijnt in ons land de succesvolle lp Als de dag van toen en de gelijknamige single.

Het NOS-radioprogramma Met ’t Oog Op Morgen opent en sluit vanaf 1975 haar uitzendingen met Mey’s ‘Gute Nacht Freunde’.

KRAFTWERK

Kraftwerk is met elektronische geluiden en rock-invloeden een invloedrijke band uit de twintigste eeuw.

De bandleden Ralf Hütter, Karl Bartos en Emil Schult schrijven Das Model in 1977. De single is te vinden op het album The Man-Machine (Duitse versie: Die Mensch-Maschine).

Duitse domeinnaam bijzonder populair op internet

Als je als Nederlands bedrijf de Duitse markt wilt veroveren is het verstandig om een nieuwe Duitse site met een Duitse domeinnaam te laten ontwikkelen. Een Duitse sectie op een Nederlandse site werkt niet. Er zijn een paar redenen waarom.

Hoog in Google Duitsland

De belangrijkste reden is de vindbaarheid van je site via Google Duitsland. Duitse sites met een .de extensie worden daar hoger geïndexeerd.

Het is goed te beseffen dat Duitse sites bijzonder dominant aanwezig zijn op het internet.

Duitse domeinnaam populair

Met 8 miljoen .de-domeinen heeft Duitsland het wereldwijd belangrijkste landdomein. Zelfs de Britse extensie co.uk ligt ver achter Duitsland, met slechts 3,7 miljoen domeinen.

Op nummer 1 staat .com. Op twee volgt .info.

Duitse domeinnamen zijn nog populairder dan. net,. info,. org en. biz extensies.

Duitsers geven de voorkeur aan Duitstalige sites met een Duitse domeinnaam. Een Duitse site wekt vertrouwen bij Duitsers. En vertrouwen is belangrijk als je zaken wilt doen.

Om vertrouwen te kunnen wekken is het allereerst belangrijk om gevonden te worden in Duitsland.

Dus adviseren wij bedrijven die nu nog een Duitse vertaling op hun site met .nl of .com hebben om een volledig nieuwe Duitse site te starten met een .de domein.

Is dat duur?

Het hoeft niet veel duurder te zijn dan een Duitse vertaling van de Nederlandse site. Soms kan je webbouwer je Nederlandse site dupliceren naar een .de domein, waarna je deze kopiesite met bestaande Layout kunt vertalen.

Let er wel op dat alle bestandsnamen van beeldmateriaal en alle links en keywords van de gekopieerde site ook worden vertaald. Die bestandsnamen en links zie je niet als bezoeker van de site, maar Google ziet het wel.

Zorg ervoor dat je Duitse mailadressen gebruikt.

Duits telefoonnummer

En zorg ervoor dat je bereikbaar bent via een Duits telefoonnummer. Duitsers bellen niet graag naar buitenlandse nummers. Ze zijn bang voor hoge telefoonrekeningen en vrezen dat ze iemand aan de lijn krijgen die ze niet kunnen verstaan. En vergeet ook niet dat veel Duitse bedrijven net als Nederlandse bedrijven bellen naar het buitenland geblokkeerd hebben in hun telefooncentrale.