+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Je woont in Nederland en werkt in Duitsland. Of omgekeerd. Waar betaal je dan belasting? Hoe zit het met aftrekposten? In 2o15 verandert er veel door een nieuw belastingverdrag dat Nederland en Duitsland hebben gesloten.

Nederlandse ondernemers, grensarbeiders en gepensioneerden die in Duitsland werken of wonen krijgen met ingang van 2015 te maken met wezenlijke belastingwijzigingen.

Doel van het nieuwe verdrag is het “vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot inkomen”, staat er in het officiële document dat gedownload kan worden van www.rijksoverheid.nl.

De bestaande belastingen waarop het verdrag van toepassing is, zijn met name:

Belasting Bondsrepubliek Duitsland

  1. inkomstenbelasting (“Einkommensteuer”)
  2. vennootschapsbelasting (“Körperschaftsteuer”)
  3. ondernemingsbelasting (“Gewerbesteuer”)

Belasting Koninkrijk der Nederlanden

  1. inkomstenbelasting
  2. loonbelasting
  3. vennootschapsbelasting, daaronder begrepen het aandeel van de regering in de nettowinsten behaald met de exploitatie van natuurlijke rijkdommen geheven krachtens de Mijnbouwwet; en  de dividendbelasting

Belastingveranderingen voor directieleden en commissarissen

Er wordt een (internationaal gebruikelijke) bepaling ingevoerd voor de belastingheffing van beloningen van directieleden en commissarissen, waarbij het loon van de in Duitsland woonachtige directeur van een Nederlandse vennootschap niet langer in Duitsland is vrijgesteld. Wel mag de directeur de in Nederland betaalde belasting over het loon verrekenen met de in Duitsland betaalde belasting.

Er zijn bijzondere bepalingen bij vervreemding van aandelen in een vennootschap, die in de andere staat belegd in onroerende zaken.

Duitse antimisbruik wetgeving

In het protocol dat bij het verdrag hoort is expliciet opgenomen dat in Duitsland geldende antimisbruik wetgeving ook voor de verdragstoepassing geldt, hetgeen onder andere gevolgen kan hebben voor in Nederland wonende ondernemers die door middel van holding vennootschappen belangen houden in Duitse vennootschappen.

Belastingverandering voor grensarbeiders

Er komt een compensatieregeling voor grensarbeiders die in Nederland wonen en in Duitsland in dienstbetrekking werkzaam zijn. Deze compensatieregeling heeft als effect dat de grensarbeider door de Nederlandse belastingdienst “gecompenseerd” wordt, indien hij kan aantonen dat hij meer belasting betaalt in Duitsland, dan dat hij betaald zou hebben in Nederland, indien hij in Nederland gewerkt zou hebben.

Hypotheekrenteaftrek in Duitsland

Bij de bepaling van de compensatieregeling van de Nederlandse belastingheffing voor grensarbeiders wordt voor de vergelijking ook rekening gehouden met aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek. Een vergelijkbare regeling bestaat sinds 2003 met België. De praktische uitvoering blijkt niet altijd eenvoudig.

Belastingvoordeel voor Nederlandse partner die in Duitsland werkzaam is

De mogelijkheden voor in Nederland wonende gehuwden om in Duitsland te opteren voor onbeperkte belastingplicht worden verruimd, hetgeen onder andere voordelig kan zijn voor in Nederland wonende tweeverdieners, waarvan een van de partners in Duitsland als zelfstandige of in dienstbetrekking werkzaam is.