+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AhaErlebizz Vof.
versie: 1.9 mei 2019

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen AhaErlebizz Vof. en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van dienstverlening die AhaErlebizz Vof. aanbiedt.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende modules:

 • Module A. Algemeen

 • Module B. Ontwikkeling op maat

 • Module C. Hosting / beheer

 • Module D. Marketing

 • Module E. Trainingen

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn aan het einde van de Module Algemeen te vinden en zijn van toepassing op alle modules.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

 • Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het Project af te ronden.

 • Dienst: software, (web)applicatie, programmatuur (zoals in de offerte/Overeenkomst omschreven).

 • Downtime: de tijdsperiode waarin een Dienst die via internet of een ander ICT-netwerk zoveel mogelijk continu wordt geleverd – zoals hosting – is onderbroken of opgeschort.

 • AhaErlebizz: AhaErlebizz Vof., gevestigd te Veendam en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 74714082

 • Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.

 • Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door AhaErlebizz ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst/Project gebruikt.

 • Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest die verband houden met het Project, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie AhaErlebizz Vof. een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met AhaErlebizz Vof. daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen AhaErlebizz Vof. en Opdrachtgever krachtens welke AhaErlebizz Vof. het Project zal opleveren.

 • Project: de werkzaamheden die AhaErlebizz Vof. ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst, waaronder het opleveren van de Dienst.

 • Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

 • Service Level Agreement, SLA: Overeenkomst tussen AhaErlebizz Vof. en Opdrachtgever waarbij zo concreet en meetbaar mogelijke normen aan de te leveren Diensten worden verbonden.

 • Specificaties: Specificaties betekenen de objectief bepaalbare functionele en technische beschrijving van het Project.

 • Uptime: de tijdsperiode waarin een Dienst die via internet of een ander ICT-netwerk zoveel mogelijk continu wordt geleverd – zoals hosting – niet is onderbroken of opgeschort.

 • Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.

Module A. Algemeen

Artikel A.1. Offerte, aanbod en aanvaarding

 • Een offerte opgesteld door AhaErlebizz Vof. is vrijblijvend en geldig tot 21 dagen na datering door AhaErlebizz Vof., tenzij anders aangegeven in de offerte. Door AhaErlebizz Vof. uitgebrachte offertes kunnen te allen tijde worden ingetrokken, doch na ontvangst van aanvaarding slechts binnen 48 uur.

 • Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op een andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door AhaErlebizz Vof. als aanvaard worden beschouwd.

 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor AhaErlebizz Vof. alleen bindend indien en voor zover deze door AhaErlebizz Vof. uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

 • Onverminderd de bevoegdheid van AhaErlebizz Vof. tot intrekken van de offerte overeenkomstig artikel 1 lid 1 kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

 • In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:

  • de Overeenkomst;

  • de Service Level Agreement;

  • de eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;

  • deze Algemene Voorwaarden;

  • eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel A.2. Uitvoering van het Project & Informatieverstrekking

 • Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal AhaErlebizz Vof. zo spoedig mogelijk het Project uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

 • AhaErlebizz Vof. spant zich in om het Project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

 • Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AhaErlebizz Vof. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan AhaErlebizz Vof. worden verstrekt. De noodzakelijke inzet van Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Dit geldt zowel voor ondersteuning te leveren door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.

 • Indien Opdrachtgever bovenvermelde nalaat, is AhaErlebizz Vof. gerechtigd extra kosten in rekening te brengen en is het mogelijk dat het Project uitloopt. Eventuele vertraging van het Project, veroorzaakt door Opdrachtgever, wordt gerapporteerd via het projectmanagementsysteem (bijvoorbeeld Basecamp) of, indien er geen projectmanagementsysteem voor het Project is ingezet, per e-mail. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal de accountmanager van AhaErlebizz Vof. contact opnemen met Opdrachtgever om de extra kosten door te spreken.

Artikel A.3. Duur, beëindiging en ontbinding

 • De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn geleverd.

 • In afwijking van artikel 3.1 geldt dat Overeenkomsten met betrekking tot diensten na afloop van de looptijd stilzwijgend per maand worden verlengd. Beëindiging van dergelijke Overeenkomsten vindt schriftelijk plaats, waaronder ook wordt verstaan per e-mail.

 • Door AhaErlebizz Vof. opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. AhaErlebizz Vof. is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.

 • Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft AhaErlebizz Vof. het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van AhaErlebizz Vof. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

 • AhaErlebizz Vof. is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, per brief, per fax of per e-mail en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of op te schorten, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;

  • na het sluiten van de Overeenkomst AhaErlebizz Vof. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;

  • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  • Door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van AhaErlebizz Vof. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;

  • Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraag of aangifte tot faillietverklaring doet;

  • Het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd;

  • De activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;

  • Op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;

  • Omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van AhaErlebizz Vof. kan worden gevergd.

 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van AhaErlebizz Vof. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien AhaErlebizz Vof. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

 • Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is AhaErlebizz Vof. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel A.4 Prijzen

 • Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 • Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft AhaErlebizz Vof. het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

 • Alle in de offerte van AhaErlebizz Vof. genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

Artikel A.5 Betalingsvoorwaarden

 • AhaErlebizz Vof. zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. Indien het Project in fasen wordt geleverd, is AhaErlebizz Vof. gerechtigd per geleverde fase, maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren (dit naar oordeel van AhaErlebizz Vof.). De betalingstermijn van een factuur is 15 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders bepaald in de Overeenkomst.

 • Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 30 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand en €15,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door AhaErlebizz Vof.

 • Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 • De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 • In bovenstaande gevallen heeft AhaErlebizz Vof. voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 6. Zekerheidsstelling

 • AhaErlebizz is steeds gerechtigd, alvorens het Project te beginnen of daarmee door te gaan, te verlangen dat Opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.

 • Indien de verlangde zekerheid niet of onvoldoende wordt verstrekt, heeft AhaErlebizz Vof. het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en het reeds nagekomene terug te nemen, onverminderd de aan AhaErlebizz Vof. toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden, geleverde Projecten en/of gemaakte kosten.

Artikel 7. Meerwerk

 • Indien door wensen van Opdrachtgever, die door AhaErlebizz Vof. redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de werkzaamheden die AhaErlebizz Vof. op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten worden veranderd, verzwaard c.q. is er sprake van meerwerk. Indien AhaErlebizz Vof. van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan Opdrachtgever en vragen om goedkeuring.

 • Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd. Voor eventuele uitloop van de in de offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

 • De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door AhaErlebizz Vof. te verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van AhaErlebizz Vof. voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door AhaErlebizz Vof. van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van AhaErlebizz Vof., diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 euro (exclusief BTW).

 • De totale aansprakelijkheid van AhaErlebizz Vof. voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 500.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 • Aansprakelijkheid van AhaErlebizz Vof. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 • Buiten de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op AhaErlebizz geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van AhaErlebizz Vof.

 • De aansprakelijkheid van AhaErlebizz Vof. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever AhaErlebizz Vof. onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en AhaErlebizz Vof. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AhaErlebizz Vof. in staat is adequaat te reageren.

 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij AhaErlebizz Vof. meldt.

 • Opdrachtgever vrijwaart AhaErlebizz Vof. voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een Gebrek in het Project/Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede bestond uit door AhaErlebizz Vof. geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Opdrachtgever vrijwaart AhaErlebizz Vof. tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.

 • Aansprakelijkheid van AhaErlebizz Vof. voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden, waaronder ook software, (web)applicaties en programmatuur, is uitgesloten.

Artikel 9. Storingen en overmacht

 • Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.

 • Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie AhaErlebizz Vof. bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan AhaErlebizz Vof. heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte of anderszins) en (e) overheidsmaatregelen.

 • In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.

 • Indien een overmachtsituatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij AhaErlebizz Vof. of diens licentiegevers.

 • Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

 • Het is AhaErlebizz Vof. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. Indien AhaErlebizz Vof. door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 • Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van AhaErlebizz Vof.

 • Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan AhaErlebizz Vof., onverminderd het recht van AhaErlebizz Vof. om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat AhaErlebizz Vof. Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel A.11. Personeel

 • Opdrachtgever zal werknemers van AhaErlebizz Vof. die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

 • Het is Opdrachtgever en organisaties die in het kader van de Overeenkomst optreden namens Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en AhaErlebizz Vof. voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van AhaErlebizz Vof. in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van AhaErlebizz Vof. Onder werknemers van AhaErlebizz worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van AhaErlebizz Vof. of van één van de aan AhaErlebizz Vof. gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van AhaErlebizz Vof. of van één van de aan AhaErlebizz Vof. gelieerde ondernemingen waren.

Artikel A.12. Geheimhouding

 • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 • AhaErlebizz Vof. zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de Diensten van AhaErlebizz Vof. , tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of de kwaliteit van het Projecten, of AhaErlebizz Vof. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal AhaErlebizz Vof. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 • Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel A.13. Verjaring

 • Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande Overeenkomst opeisbaar zijn geworden.

Artikel A.14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 • AhaErlebizz Vof. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.

 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van AhaErlebizz Vof. of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 • Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel A.15. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.   De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

4.   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel A.16. Slotbepalingen Module Algemeen

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.

3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. Informatie en mededelingen op de website van AhaErlebizz Vof. zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

5. De door AhaErlebizz Vof. ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek (waaronder logfiles), behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

6. Teneinde haar dienstverlening te promoten is AhaErlebizz Vof. gerechtigd aan derden te tonen welke Projecten zij aan Opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar maken of Schriftelijk anders is overeengekomen.

7. AhaErlebizz Vof. heeft te allen tijde het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst.

8. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij.

Module B. Ontwikkeling op maat

Deze Module is van toepassing op maatwerk geleverd door AhaErlebizz aan Opdrachtgever, bijvoorbeeld het ontwerp en/of de ontwikkeling van websites, webwinkels, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen en documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke inhoudelijke werken met betrekking tot onder meer zoekmachine-optimalisatie, online adverteren, e-marketingplan en Google Analytics.

Artikel B.1. Oplevering & aanvaarding

 • AhaErlebizz Vof. spant zich in de Materialen overeenkomstig de Specificaties ter acceptatie aan Opdrachtgever op te leveren.

 • Wanneer de Materialen aan Opdrachtgever ter acceptatie zijn opgeleverd, zal Opdrachtgever deze op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid gedurende de acceptatieperiode van één week onderwerpen aan een Acceptatietest. Door acceptatie verleent Opdrachtgever decharge aan AhaErlebizz Vof. ten aanzien van al haar verplichtingen met betrekking tot de Resultaten.

 • Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde periode de Materialen (geheel of gedeeltelijk) afkeurt, worden deze geacht te zijn geaccepteerd en opgeleverd.

 • Opdrachtgever wordt verondersteld de Materialen tevens te hebben geaccepteerd, indien Opdrachtgever tot ingebruikname van de Materialen is overgegaan dan wel wanneer Opdrachtgever niet uiterlijk binnen tien dagen na oplevering Schriftelijk aan AhaErlebizz Vof. heeft meegedeeld dat en om welke reden(en) zij de Materialen niet accepteert.

 • Indien Materialen niet worden geaccepteerd zal AhaErlebizz Vof. specificeren welke aanpassingen zullen worden verricht, met daarbij de bijbehorende tijd of eventuele kosten. Opdrachtgever zal vervolgens aangeven of hij met de genoemde aanpassingen en de bijbehorende tijd en kosten akkoord gaat of dat hij afziet van de afkeuring. AhaErlebizz Vof. zich er maximaal voor inspannen de door Opdrachtgever vastgestelde en reproduceerbare Gebreken binnen de door partijen overeengekomen termijn, en bij gebreke daarvan binnen een redelijke termijn, te verhelpen.

 • Het doorvoeren van aanpassingen naar aanleiding van een afkeuring van een Materiaal kan plaatsvinden op een opgeleverde of een nog niet opgeleverde versie van de Materialen (dit ter keuze van AhaErlebizz Vof.), mits het geen Gebrek betreft waardoor het opgeleverde Materiaal geheel niet functioneert.

 • Indien Opdrachtgever de Resultaten heeft geaccepteerd (met uitzondering van Gebreken in zelfstandige functionaliteiten en uiterlijke Gebreken; kleine Gebreken), treedt de garantietermijn van 30 dagen in werking. Binnen deze termijn gelden de Resultaten als geaccepteerd, maar is het mogelijk om Gebreken te melden, die niet redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden tijdens de Acceptatietest. AhaErlebizz Vof. zal eventuele Gebreken specificeren en aanvullen met de te verwachten tijd en, indien de Gebreken niet eenvoudig en binnen 30 dagen te verhelpen zijn, eventuele aanvullende kosten voor aanpassing van die onderdelen. Deze garantietermijn geldt dus niet als verlengde Acceptatietest en geeft niet meer garanties dan in dit lid is bepaald.

 • Kleine Gebreken, waartoe gerekend worden Gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de Materialen redelijkerwijze niet in de weg staan, maar niet beperkt hiertoe, zullen geen reden tot onthouding van acceptatie zijn, onverminderd de verplichting van AhaErlebizz Vof. zodanige Gebreken te herstellen. Partijen treden hiertoe met elkaar in overleg.

 • Indien het Project in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van de Materialen van die fase te geven en geldt eveneens de bovenvermelde procedure. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van de Materialen van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

 • AhaErlebizz Vof. heeft het recht te wachten met de aanvang van een nieuwe fase totdat Opdrachtgever de oude fase expliciet heeft geaccepteerd.

 • AhaErlebizz Vof. garandeert niet dat hetgeen Opdrachtgever met de door AhaErlebizz Vof. te ontwikkelen of ontwikkelde werken beoogt ook daadwerkelijk wordt behaald.

 • AhaErlebizz Vof. spant zich in haar producten/werken (applicaties) zo goed en zo foutvrij mogelijk te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. AhaErlebizz Vof. kan echter niet garanderen dat de programmatuur te allen tijde geheel zonder fouten zal functioneren.

 • AhaErlebizz Vof. is gerechtigd tijdelijke oplossingen of ‘work-arounds’ in te stellen, waarbij bepaalde functionaliteiten beperkt worden om ernstige fouten te voorkomen.

Artikel B.2. Voortgang

 • Opdrachtgever en AhaErlebizz Vof. komen in onderling overleg de voor het Project specifieke fases, opleverdata en termijnen overeen, bijvoorbeeld in de Offerte of de Overeenkomst.

 • AhaErlebizz Vof. houdt Opdrachtgever ten minste eenmaal per veertien dagen per e-mail, telefonisch of via het projectmanagementsysteem op de hoogte van de voortgang van het Project.

 • Na overleg tussen AhaErlebizz Vof. en Opdrachtgever kan zonder verdere consequenties worden afgeweken van de overeengekomen opleverdata en termijnen.

Artikel B.3. Specificaties & (bron)materialen

 • Partijen zullen Schriftelijk specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. AhaErlebizz Vof. zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, consistentie en tijdigheid van diens instructies en gegevens.

 • Een Schriftelijke specificatie zoals genoemd in artikel 3.1 is niet vereist indien Opdrachtgever de wens heeft uitgesproken, al dan niet Schriftelijk, AhaErlebizz Vof. een hoge mate van vrijheid te bieden bij het ontwikkelen van werken en de wijze waarop dat plaatsvindt. Indien de ontwikkeling op die wijze heeft plaatsgevonden kan Opdrachtgever zich achteraf niet beroepen op op schrift gestelde Specificaties waar AhaErlebizz Vof. niet mee heeft ingestemd.

 • AhaErlebizz Vof. is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde (bron)Materialen, eisen of Specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 • Indien door Opdrachtgever aan AhaErlebizz Vof. verstrekte (bron)materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door AhaErlebizz Vof. in het kader van de Overeenkomst.

 • Tenzij anders is overeengekomen heeft AhaErlebizz Vof. het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. AhaErlebizz Vof. zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. Kosten die gemoeid zijn met de licenties, welke noodzakelijk zijn voor uitvoering van de Overeenkomst, zullen in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Dit staat gespecificeerd in de offerte.

 • Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om diens eigen applicaties, Diensten en infrastructuur up-to-date te houden voor interoperabiliteit met de producten en de Dienst van AhaErlebizz Vof. Dit in verband met eventuele koppelingen.

 • AhaErlebizz Vof. is niet aansprakelijk voor het onbruikbaar zijn van een het Project / de Dienst indien de onbruikbaarheid wordt veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet tijdig heeft gemigreerd (op aanwijzing van AhaErlebizz Vof.) naar actuele standaarden of gebruik maakt van standaarden die in de industrie niet meer worden ondersteund. Een standaard welke 4 jaar geleden is geïntroduceerd, wordt door AhaErlebizz Vof. niet langer als actueel beschouwd. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt tevens indien Opdrachtgever met een versie van een internetbrowser werkt waarvan het gebruik en de ondersteuning niet langer vanzelfsprekend is door het verschijnen van een nieuwe versie van die internetbrowser.

Artikel B.4. Licentievoorwaarden bij ontwikkeling

 • AhaErlebizz Vof. verleent aan Opdrachtgever het recht om ontwikkelde huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke inhoudelijke werken te verveelvoudigen en te verspreiden voor de doeleinden die Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst heeft beoogd.

 • AhaErlebizz Vof. draagt daarmee nooit enige aan AhaErlebizz Vof. toekomende rechten van intellectueel eigendom (zoals het auteursrecht) over op Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • De broncode van door AhaErlebizz Vof. geleverde software, niet zijnde open source software, en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie mag en zal nimmer aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, noch mag Opdrachtgever daarin enige wijzigingen aanbrengen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • AhaErlebizz Vof. verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde Dienst/programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever.

Module C. Hosting / beheer

Deze module is van toepassing op het door AhaErlebizz Vof. ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden (hosten) van gegevens en/of (web)applicaties aan Opdrachtgever via internet of een ander netwerk, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. Hieronder valt tevens het registreren en beheren van domeinnamen.

Artikel C.1. Uitvoering

 • Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal AhaErlebizz Vof. zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

 • In de Overeenkomst wordt bepaald wanneer AhaErlebizz Vof. zal starten met de installatie en het beheer van de (web)applicatie.

 • AhaErlebizz Vof. spant zich in dat de (web)applicatie naar beste kunnen wordt geconfigureerd en beheerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

 • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat nodig is om een tijdige en juiste installatie van de (web)applicatie mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan AhaErlebizz Vof. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie van de (web)applicatie, tijdig aan AhaErlebizz Vof. beschikbaar worden gesteld.

Artikel C.2. Duur Overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van drie (3) maanden. Na de initiële duur van de Overeenkomst wordt deze voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand. De opzegging van een Overeenkomst door Opdrachtgever dient Schriftelijk via e-mail te geschieden.

Artikel C.3. Gedragsregels

 • Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is, tenzij expliciet toegestaan in de offerte, inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

 • Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van AhaErlebizz Vof. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks AhaErlebizz Vof. , overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. AhaErlebizz Vof. zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

 • Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door (technische) ondeskundigheid van de zijde van Opdrachtgever of het door Opdrachtgever niet handelen conform bovenstaande punten, voor rekening van Opdrachtgever.

 • Ter voorkoming van hiervoor genoemde problemen als schade en beveiligingsrisico’s is AhaErlebizz Vof. naar eigen inzicht gerechtigd de beheermogelijkheden van Opdrachtgever dermate te beperken dat het beheer in zijn geheel door AhaErlebizz Vof. wordt uitgevoerd.

Artikel C.4. Licentie

 • Opdrachtgever verstrekt hierbij AhaErlebizz Vof. een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever aan de Diensten van AhaErlebizz Vof. aangeleverde Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door AhaErlebizz Vof. geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door AhaErlebizz Vof.

Artikel C.5. Vrijwaring

 • Opdrachtgever vrijwaart AhaErlebizz Vof. van alle juridische claims van derden met betrekking tot het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. AhaErlebizz Vof. is niet verantwoordelijk voor de gegevens/Diensten/software welke door middel van een koppeling worden aangeroepen.

 • Indien AhaErlebizz Vof. op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of Gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel C.6. Dienstverlening en beschikbaarheid

 • Alle diensten van AhaErlebizz Vof. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de Schriftelijke Overeenkomst AhaErlebizz Vof. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 • De elektronische transmissie van gegevens van Opdrachtgever in het kader van de Diensten, via het internet, andere netwerken of op welke wijze dan ook, geschiedt voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook wanneer deze door AhaErlebizz Vof. worden uitgevoerd of verzorgd.

 • AhaErlebizz Vof. is nimmer gehouden om de op afstand beschikbaar gestelde applicaties tevens op een fysieke gegevensdrager (bijv. cd of usb-stick) te leveren aan Opdrachtgever.

 • Indien de Diensten (mede) geleverd worden via Diensten en/of netwerken van AhaErlebizz Vof., zal AhaErlebizz Vof. zich inspannen om daarbij zo min mogelijk Downtime te laten bestaan.

 • AhaErlebizz Vof. biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid Uptime tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide SLA. Voor zover niet in een toepasselijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

 • Behoudens tegenbewijs zal de door AhaErlebizz Vof. gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als volledig bewijs.

 • AhaErlebizz Vof. zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van AhaErlebizz Vof. AhaErlebizz Vof. kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. AhaErlebizz Vof. zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.

 • Indien naar het oordeel van AhaErlebizz Vof. een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Diensten of het netwerk van AhaErlebizz Vof. of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde Diensten of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is AhaErlebizz Vof. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 • AhaErlebizz Vof. heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. AhaErlebizz Vof. zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. AhaErlebizz Vof. is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij Schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een SLA.

 • Slechts indien Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is AhaErlebizz Vof. gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.

 • Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is AhaErlebizz Vof. niet gehouden reservekopieën (back-ups) te maken van door Opdrachtgever op Diensten van AhaErlebizz Vof. opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back-ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een back-up bij beëindiging of ontbinding.

Artikel C.7. Wijzigingen

 • AhaErlebizz Vof. is gerechtigd om de beschikbaar gestelde applicaties gedurende de looptijd van de Overeenkomst naar eigen goeddunken aan te passen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in functionaliteit, zal AhaErlebizz Vof. zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Alleen indien zulks technisch mogelijk is en geen onevenredige inspanning van AhaErlebizz Vof. zou vergen, kan Opdrachtgever op verzoek een oudere versie van de applicatie blijven gebruiken. AhaErlebizz Vof. kan extra kosten in rekening brengen voor het verschaffen van die mogelijkheid.

Artikel C.8. Opslag- en datalimiet

 • AhaErlebizz Vof. kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Diensten. Opdrachtgever zal de limieten niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt. Bij overschrijding van dit maximum is AhaErlebizz Vof. bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die in de Overeenkomst worden vermeld. Indien er geen opslag- en/of datalimiet wordt overeengekomen, geldt de fair use policy van AhaErlebizz Vof.

Artikel C.9. Verwerking persoonsgegevens

 • Indien Opdrachtgever persoonsgegevens invoert in de door AhaErlebizz Vof. gehoste applicaties, vallen zowel Opdrachtgever als AhaErlebizz Vof. onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever de ‘verantwoordelijke’ vormt en AhaErlebizz Vof. de ‘bewerker’.

 • Op grond van de Wbp (art. 14) dienen verantwoordelijke en bewerker een Overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Opdrachtgever dan wel AhaErlebizz Vof. uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen ‘bewerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een Overeenkomst in de zin van de Wbp.

 • AhaErlebizz Vof. zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de Diensten of infrastructuur van AhaErlebizz Vof. bevinden.

 • AhaErlebizz Vof. staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van AhaErlebizz Vof., voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever.

 • Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de Diensten van AhaErlebizz Vof.

 • Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in Diensten van AhaErlebizz Vof. dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal AhaErlebizz Vof. daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Module D. Marketing

Artikel D.1. Zoekmachine optimalisatie en reclamecampagnes

 • Indien een Dienst (mede) het verbeteren van de vindbaarheid van Opdrachtgevers website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines omvat, machtigt Opdrachtgever AhaErlebizz Vof. automatisch om in Opdrachtgevers naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten.

 • Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat zoekresultaten en vindbaarheid van de website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. AhaErlebizz Vof. zal zich inspannen om de positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden maar kan geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat.

 • Indien onderdeel van de Diensten voorts is het onderhoud van reclamecampagnes, bijvoorbeeld bij Google AdWords of andere on- en offline advertentiesystemen, zal AhaErlebizz Vof. zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken advertentiesystemen. Hieronder valt ook beheren van reclamecampagnes bij zoekmachine(s), affiliate(s) en andere leveranciers door het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het ten minste maandelijks rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan Opdrachtgever. De kosten van de reclamecampagne(s) worden door de betreffende zoekmachine(s), affiliate(s) en andere leveranciers direct aan Opdrachtgever gefactureerd.

 • Het abonnement ten aanzien van de reclamecampagne wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van drie (3) maanden. Na de initiële duur van het abonnement wordt dit abonnement voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de Overeenkomst door iedere partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand. De opzegging van een Overeenkomst door Opdrachtgever dient Schriftelijk te geschieden.

 • De facturatie geschiedt per maand en is exclusief advertentiebudget, media-inkoop en e-mail marketing kosten. De facturen voor de maandelijkse investeringen/werkzaamheden ontvangt Opdrachtgever vanaf de start van het Project.

Artikel D.2. E-mail marketing

 • Indien een Dienst (mede) het opzetten en/of uitvoeren van een e-mail marketing campagne zijn de volgende bepalingen van toepassing.

 • AhaErlebizz Vof. kan ten behoeve van de Dienst gebruikmaken van producten en/of diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot, applicaties en systemen voor het beheer van de e-mail marketing campagne.

 • AhaErlebizz Vof. levert Opdrachtgever Diensten ten aanzien van e-mail marketing op basis van een door Opdrachtgever aangeleverd adressenbestand. AhaErlebizz Vof. levert nimmer zelf een adressenbestand aan en is dan ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van het adressenbestand. Opdrachtgever vrijwaart AhaErlebizz Vof. volledig voor aanspraken van derden (waaronder personen uit het adressenbestand) ten aanzien van voorgenoemde.

 • AhaErlebizz Vof. garandeert niet dat hetgeen Opdrachtgever met de door AhaErlebizz Vof. uit te voeren e-mail marketing campagne beoogt ook daadwerkelijk wordt behaald.

 • Indien het factureringsschema niet is overeengekomen, zijn alle bedragen die betrekking hebben op door AhaErlebizz Vof. verleende Diensten ten aanzien van consultancy eens per kalendermaand achteraf verschuldigd. AhaErlebizz Vof. houdt een urenregistratie bij. Deze is leidend in een verschil van mening over de facturatie.

 • Opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de door hem geleverde, verspreide, openbaar gemaakte of anderszins gedistribueerde informatie, waaronder adressenbestanden, dan wel het gebruik door Opdrachtgever van de door AhaErlebizz Vof. ingezette applicaties voor de Dienst niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de College Bescherming Persoonsgegevens en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, de Overeenkomst, de Nederlandse Reclame Code dan wel anderszins in strijd is met de wet- en regelgeving.

Module E. Trainingen

Deze module is van toepassing op trainingen die door AhaErlebizz Vof. worden gegeven alsook op andere trainingen waar AhaErlebizz Vof. op enige wijze bij betrokken is.

Artikel E.1. Trainingen AhaErlebizz Vof.

 • Inschrijvingen geschieden op volgorde van opgave. Indien de inschrijving AhaErlebizz Vof. pas bereikt nadat het maximaal aantal Deelnemers is bereikt, zal AhaErlebizz Vof. de inschrijving bewaren en alsnog aanvaarden bij uitval van een andere deelnemer. AhaErlebizz Vof. zal hierover tijdig mededeling doen.

 • AhaErlebizz Vof. kan een Deelnemer weigeren of de reeds bevestigde inschrijving van een Deelnemer ongedaan maken naar eigen inzicht. De inschrijving of het ongedaan maken zal per e-mail worden bevestigd. Zonder expliciete bevestiging is er geen sprake van een geldige inschrijving.

 • AhaErlebizz Vof. heeft na de bevestiging van de inschrijving en voor de aanvang van de Training het recht het programma van de Training organisatorisch dan wel inhoudelijk te wijzigen, zonder het recht van Deelnemer op enige restitutie of enige schadevergoeding.

 • Het is AhaErlebizz Vof. toegestaan de locatie en de data/tijden van de Training te wijzigen. Deelnemer wordt hiervan uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de Training van op de hoogte gesteld.

 • Opdrachtgever heeft tot veertien werkdagen voor de (eerste) datum van de Training het recht om deelname van een deelnemer te annuleren. De prijs voor deelname wordt dan kwijtgescholden. Bij annuleren binnen veertien werkdagen blijft de prijs verschuldigd. Deelnemer is tot op de (eerste) dag van de Training gerechtigd een vervanger aan te melden; dit geldt niet als annulering.

 • Voor iedere Training is een minimum en maximum aantal deelnemers vastgesteld. AhaErlebizz Vof. behoudt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijvingen de Training te verplaatsen naar een andere datum, waarvan de Deelnemer zo spoedig mogelijk bericht krijgt. Bovendien heeft AhaErlebizz Vof. het recht de Training te annuleren, waarbij restitutie plaatsvindt van reeds betaalde bedragen.

 • Indien een trainer wegens ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat is de Training te verzorgen, behoudt AhaErlebizz Vof. zich het recht voor een vervangende trainer te verzorgen of de Training te verplaatsen naar een andere datum, waarbij eventueel ook een andere trainer kan worden ingezet.

 • Bij overmacht aan de kant van de opdrachtnemer kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de bovenstaande bepalingen. Er is dan geen uiterste annuleringstermijn, doch zal opdrachtnemer zich inspannen om de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in te lichten over de ontstane situatie.